Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-07-2022 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 29-11-2022 Op 24-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 29-11-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Jadestraat 1
1812 RD Alkmaar
Postadres Postbus 9199
1800 GD Alkmaar

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken
Archiefzorgdrager Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken
Beleidsterreinen natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | stoffen,
organisatie en bedrijfsvoering

Bevoegdheden

Artikel 5 Bevoegdheden

 1. Aan het bestuur van het lichaam worden ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen ter verwezenlijking van de in artikel 4 omschreven taken alle bevoegdheden met uitzondering van de verordenende bevoegdheid toegekend welke op grond van de Wet milieubeheer toebehoren aan de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten, evenals alle bevoegdheden van regeling en bestuur voortvloeiende uit de Wgr en de Gemeentewet - met uitzondering van de bevoegdheid andere belastingen te heffen dan bedoeld in artikel 229 - en voorts met inachtneming van de beperkingen daarin gesteld en met in acht neming van hetgeen in deze regeling verder is bepaald.

 2. Onder de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden worden in ieder geval verstaan:

  1. besluiten tot het oprichten van en deelnemen in rechtspersonen, voor zover dit past binnen het in artikel 3 gestelde belang;

  2. besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 3;

  3. besluiten tot het aangaan van overeenkomsten met derden, niet zijnde deelnemers aan de regeling, tot het verrichten van adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van milieubeheer;

  4. het ten behoeve van de deelnemers inzamelen, voor zover het lichaam daartoe is aangewezen, en verwerken van afvalstoffen als bedoeld in de artikelen 10.21 en 10.22 Wet milieubeheer.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1976 Gemeente Alkmaar College van burgemeester en wethouders
01-01-1976 Gemeente Bergen NH College van burgemeester en wethouders
01-01-1976 Gemeente Castricum College van burgemeester en wethouders
01-01-1976 Gemeente Heiloo College van burgemeester en wethouders
01-01-1976 Gemeente Uitgeest College van burgemeester en wethouders
01-01-1976 Gemeente Wormerland College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Dijk en Waard College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. Het lichaam heeft tot doel het behartigen van het belang van de verwerking van de door de gemeenten ingevolge de Wet milieubeheer verkregen afvalstoffen.

 2. Het lichaam tracht dit te bereiken door het deelnemen in rechtspersonen met een aanverwant doel, het aangaan van overeenkomsten en al hetgeen overigens ten dienste is of kan zijn van het te behartigen belang.

 3. Ingevolge de Wet milieubeheer zijn aan de raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten bevoegdheden voor de verwerking van afvalstoffen opgedragen. Deze door de raden en de colleges van de deelnemende gemeenten aan het lichaam overgedragen bevoegdheden worden door het lichaam uitgeoefend.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken
Afkorting VVI Alkmaar e.o.
Datum van oprichting 01-01-1976
Telefoon 06 31 02 88 07 (secr. GR-VVI)
Internet https://www.hvcgroep.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?