Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 20-02-2023 Op 20-02-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 20-02-2023 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres De Giesel 17
6081 PG Haelen
Limburg
Postadres Postbus 4096
6080 AB Haelen

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling "Reinigingsdienst Maasland"
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Reinigingsdienst Maasland
Archiefzorgdrager Reinigingsdienst Maasland
Beleidsterreinen natuur en milieu | afval

Bevoegdheden

Artikel 5. Bevoegdheden

Ten behoeve van de uitvoering van de in artikel 4 genoemde taken komen aan het bestuur van het openbaar lichaam die bevoegdheden van (beleids)uitvoerende aard toe, zoals die daarvoor bij of krachtens enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen zijn of worden toegekend.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
14-01-1963 Gemeente Leudal College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
14-01-1963 Gemeente Maasgouw College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2012 Gemeente Roerdalen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2013 Gemeente Echt-Susteren College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

 1. In het belang van een milieuhygiënisch verantwoorde en een doelmatige verwijdering van afvalstoffen heeft het openbaar lichaam primair tot taak:

  1. zorg te dragen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 10.21, eerste lid van de Wet milieubeheer;

  2. zorg te dragen voor de inzameling van grove huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 10.22, eerste lid onder a. van de Wet milieubeheer;

  3. zorg te dragen voor de afzonderlijke inzameling van groente- fruit- en tuinafval als bedoeld in artikel 10.21, tweede lid van de Wet milieubeheer en van andere bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen krachtens artikel 10.21 derde lid van de Wet milieubeheer

  4. zorg te dragen voor de inzameling van de in dit lid onder a t/m c bedoelde afvalstoffen, die ter verwerking worden geaccepteerd op de door de gemeenten of de Dienst op te richten en in stand te houden brengvoorzieningen, als bedoeld in artikel 10.22, eerste lid sub b. van de Wet milieubeheer;

  5. zorg te dragen voor het machinaal verwijderen en verwerken van veegvuil, bladeren alsmede het verwijderen en (doen) verwerken van kolkenslib;

  6. zorg te dragen voor het aankopen, distribueren, vervangen en onderhouden van middelen ter uitvoering van de onder a tot en met e genoemde taken;

  7. zorg te dragen voor de inzameling en het (doen) verwerken van bedrijfsafvalstoffen;

  8. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten in het kader van de rechten en plichten ten opzichte van de Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL), die neergelegd zijn in de door de aangesloten gemeenten afgesloten contracten.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Reinigingsdienst Maasland
Afkorting RD Maasland
Datum van oprichting 14-01-1963
Telefoon (0475) 59 46 32 (algemeen)
Internet https://www.rdmaasland.nl (algemeen)
E-mail info@rdmaasland.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.rdmaasland.nl/leudal/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?