Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 08-03-2024 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 23-05-2024 Op 23-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 23-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Dijk 15
5521 AW Eersel
Postadres Postbus 11
5540 AA Reusel

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Samenwerking Kempengemeenten
Archiefzorgdrager Samenwerking Kempengemeenten

Bevoegdheden

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

 1. Het algemeen bestuur heeft ten behoeve van de uitvoering van bevoegdheden van de colleges de overgedragen en opgedragen taken en/of bevoegdheden, bedoeld in het tweede tot en met het negende lid. Het algemeen bestuur kan de uitoefening van deze bevoegdheden delegeren of mandateren aan het dagelijks bestuur.

 2. Het algemeen bestuur is ten aanzien van het SSC belast met de taken:

  1. aanschaf, ontwikkeling, onderhoud, beheer en exploitatie van data en telefonie hardware, -software, -netwerk infrastructuren, -applicaties en alle overige ICT ondersteunende systemen ten behoeve van de Samenwerking Kempengemeenten, het Participatiebedrijf en de deelnemende gemeenten;

  2. landmeetkundige activiteiten ten behoeve van de Samenwerking Kempengemeenten en de deelnemende gemeenten;

  3. vastgoedinformatievoorziening voor de deelnemende gemeenten;

  4. uitvoering van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen voor de deelnemende gemeenten.

 3. Aan het algemeen bestuur worden de bevoegdheden van de colleges genoemd in de volgende wetten en daarop gebaseerde regelgeving op landelijk niveau overgedragen en alleen in die gevallen waarin delegatie op grond van wettelijke bepalingen niet mogelijk is in mandaat opgedragen:

  1. de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (de minimaregelingen met als grondslag de Participatiewet en de bijzondere bijstand tot en met 31 december 2023 en de Participatieregeling 18+ Kempengemeenten);

  2. de uitvoering van maatwerkvoorzieningen (waaronder begeleiding) ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie en het geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning op dit onderdeel van de Wmo.

 4. Aan het algemeen bestuur worden ten aanzien van Jeugdhulp de volgende taken en bevoegdheden van de colleges genoemd in de Jeugdwet en daarop gebaseerde regelgeving op landelijk niveau overgedragen, behoudens de taken en bevoegdheden van het college van Oirschot:

  1. het organiseren en uitvoeren van de Jeugdhulp conform het door de raden vastgestelde meerjarenbeleidskader Jeugdhulp in de Kempen en dienstverleningsmodel Jeugdhulp;

  2. de coördinatie van beleidsvoorbereiding, uitvoeringsbeleid, evaluatie en verantwoording naar de colleges en raden.

 5. Het algemeen bestuur draagt ten aanzien van VTH namens de colleges en de burgemeesters, behoudens voor het college van de gemeente Bergeijk en Bladel zorg voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op basis van door de colleges en de burgemeesters afzonderlijk vast te stellen mandaatbesluiten waarin aan het dagelijks bestuur mandaat, volmacht en machtiging ten aanzien van specifieke rechtshandelingen en feitelijke handelingen worden verleend. Uitvoering van de bevoegdheden, genoemd in de voornoemde mandaatbesluiten, vindt plaats overeenkomstig door de colleges en de burgemeesters te geven instructies als bedoeld in artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht.

 6. Voorts is het dagelijks bestuur belast met:

  1. afhandeling van klachten voor zover deze betrekking hebben op de Samenwerking Kempen-gemeenten, en

  2. registratie, afhandeling, voortgangsbewaking en archivering ten aanzien van (digitale) aanvragen, verzoeken, correspondentie en overige post ten aanzien van de werkzaamheden voortvloeiende uit de taken en bevoegdheden.

 7. Het algemeen bestuur draagt zorg en is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding van de taken genoemd onder het tweede tot en met achtste lid en doet daartoe voorstellen aan de colleges of als de raden de beslissingsbevoegdheid hebben, via de colleges aan de raden. De deelnemende gemeenten kunnen over de beleidsterreinen waarop en de mate waarin de uitvoering op dit onderdeel wordt overgedragen aan de Samenwerking Kempengemeenten afspraken maken in een dienstverleningsovereenkomst.

 8. Het algemeen bestuur kan op verzoek van een deelnemer zorgdragen voor de inzet van een functionaris voor de gegevensbescherming voor die deelnemer.

 9. De specificatie en wijze van uitvoering van de taken en bevoegdheden als genoemd in het eerste tot en met achtste lid, kunnen tussen de deelnemende gemeenten en het dagelijks bestuur vastgelegd worden in een dienstverleningsovereenkomst.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2010 Gemeente Bergeijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2010 Gemeente Bladel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2010 Gemeente Eersel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2010 Gemeente Oirschot Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2010 Gemeente Reusel-De Mierden Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen ter gezamenlijke behartiging van de afzonderlijke en gemeenschappelijke belangen van de bestuursorganen op het gebied van:

a. informatie en communicatie technologie, waaronder Samenwerking geografische informatievoorziening en BAG (SSC);

b. de Wmo, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Jeugdwet, Jeugdhulp (JH), minimaregelingen op grond van de Participatiewet (MD) en de bijzondere bijstand (tot en met 31 december 2023);

c. Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Samenwerking Kempengemeenten
Datum van oprichting 01-01-2010
Telefoon (0497) 65 06 50 (algemeen)
Internet https://www.kempengemeenten.nl (algemeen)
E-mail info@kempengemeenten.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.kempengemeenten.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?