Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-05-2024 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 08-05-2024 Op 08-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 08-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ Bussum
Noord-Holland
Postadres Postbus 251
1400 AG Bussum

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek 2024
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Regio Gooi en Vechtstreek
Archiefzorgdrager Regio Gooi en Vechtstreek
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | recreatie,
economie,
economie | ondernemen,
economie | transport,
natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | stoffen,
openbare orde en veiligheid | veiligheid,
organisatie en bedrijfsvoering,
overheidsfinanciën,
overheidsfinanciën | begroting,
overheidsfinanciën | belasting,
recht | bezwaar en klachten,
ruimte en infrastructuur | netwerken,
ruimte en infrastructuur | ruimtelijke ordening,
verkeer | rail- en wegverkeer,
werk,
werk | arbeidsomstandigheden,
werk | arbeidsverhoudingen,
wonen,
zorg en gezondheid,
zorg en gezondheid | gezondheidsrisico's,
zorg en gezondheid | jeugdzorg

Bevoegdheden

Artikel 5 Overgedragen taken en bevoegdheden

1.De Regio is ten aanzien van alle overgedragen taken belast met beleidsvoorbereiding.

2.De Regio is ten aanzien van de uitvoering resp. uitoefening van alle overgedragen taken en bevoegdheden verwerkingsverantwoordelijke en in die hoedanigheid bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens.

3.De Regio is belast met uitvoering van de navolgende taken en hiermee verband houdende aan het algemeen bestuur overgedragen bevoegdheden, op taakveld:

I. Ambulancezorg, voor de gemeenten:

het verlenen van ambulancezorg op grond van de Wet Ambulancezorgvoorzieningen en de uitvoering van het ambulancedeel in de meldkamer die gemeenschappelijk met politie en brandweer wordt beheerd.

II. Milieubeheer, voor de gemeenten:

de uitvoering van Hoofdstuk 10. Afvalstoffen van de Wet milieubeheer (Wm), voor zover deze aan gemeenten is opgedragen, met uitzondering van het bepaalde over afvalwater. Ten behoeve van de uitvoering van Hoofdstuk 10. Afvalstoffen van de Wm is de bevoegdheid tot het vaststellen van de afvalstoffenverordening door de gemeenteraad als bedoeld in artikel 10.23 van de Wm overgedragen.

III. Publieke gezondheid, voor gemeenten:

de uitvoering van de taken publieke gezondheidszorg algemeen, jeugdgezondheidszorg, ouderengezondheidszorg, algemene infectieziektebestrijding, Rijksvaccinatieprogramma en beschikbaarstelling deskundigheid. Ten behoeve van deze taken zijn de bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 leden 1 en 2, artikel 5 leden 1 tot en met 4, artikel 5a leden 1 en 2, artikel 6 lid 1, artikel 6b leden 3 tot en met 5 en artikel 15 lid 1 van de Wet publieke gezondheid overgedragen; Ten behoeve van de uitvoering van artikel 5 van de Wpg is de bevoegdheid tot het verwerken van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de Wpg overgedragen.

IV. Veilig Thuis, voor de gemeenten:

taken met betrekking tot Veilig Thuis als bedoeld in het bepaalde bij of krachtens Hoofdstuk 4. Veilig Thuis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en als bedoeld in de Wet tijdelijk huisverbod.

V. Maatschappelijke ondersteuning, voor de gemeenten en voor Eemnes:

a. de uitvoering van de navolgende taken ten aanzien van de centrumgemeente taken beschermd wonen of opvang als bedoeld in artikel 1.2.1 onder b en c van de Wmo 2015:

 1. accounthouderschap & marktmeesterschap;

 2. inkoop en contractbeheer;

 3. kassiersfunctie.

b. de opdracht verstrekking van maatwerkvoorzieningen aan aanbieders, de controle op rechtmatigheid van declaraties van maatwerkvoorzieningen, de monitoring behandeling van bij aanbieders ingediende klachten en het uitvoeren van cliëntenervaringsonderzoek in het kader van de Wmo 2015.

c. de uitvoering van het bepaalde in het door de gemeenten en Eemnes vastgestelde plan als bedoeld in artikel 2.1.2 lid 1 van de Wmo 2015 ten aanzien van beschermd wonen of opvang als bedoeld in artikel 2.1.2 lid 2 sub g van de Wmo 2015. Tot deze taakuitvoering behoren in ieder geval de beleidsuitvoering, de inkoop en het contractbeheer voor beschermd wonen of opvang.

VI. Onderwijs, voor de gemeenten en voor Eemnes:

a. de uitvoering van alle gemeentelijke taken als bedoeld in de Leerplichtwet 1969 én met de uitvoering van de regelgeving met betrekking tot de melding en de bestrijding van voortijdig school verlaten (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten) als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) en de Wet op de expertisecentra. Tot deze taken behoren in ieder geval:

 1. de registratie en administratie van de leerplichtige en kwalificatieplichtige leerlingen en van leerlingen met een leerovereenkomst;

 2. de preventieve en curatieve maatschappelijke zorg bij schoolverzuim en voortijdig schoolverlaters;

 3. justitiële taken in geval van overtreding van de leerplicht of kwalificatieplicht ten behoeve van ouders, scholen en jongeren vanaf 12 jaar;

 4. de behandeling van aanvragen tot tijdelijke vrijstelling van geregeld schoolbezoek, inschrijvingsplicht, leerplicht en kwalificatieplicht;

 5. het voeren van overleg met de daarvoor in aanmerking komende instanties;

 6. het geven van voorlichting aan scholen, ouders en jongeren;

 7. het toezicht op naleving van de Leerplichtwet 1969;

 8. het toepassen van bestuurlijke handhaving tot naleving van de Leerplichtwet 1969.

b. de centrumgemeente taken volwasseneneducatie als bedoeld in de WEB:

 1. beleidscoördinatie ten aanzien van het voorbereiden en uitvoeren van een regionaal programma (beleidsplan) als bedoeld in artikel 2.3.1 lid 3 onder a van de WEB;

 2. inkoop en contractbeheer;

 3. kassiersfunctie.

Ten behoeve van de uitvoering van de taken als bedoeld onder VI Onderwijs onder a zijn de bevoegdheid tot daden van regeling en bestuur, de bevoegdheden die in de Leerplichtwet 1969, de Wet op het voortgezet onderwijs, de WEB en de Wet op de expertisecentra aan het college zijn toegekend en de bevoegdheid van het college om bestuursdwang als bedoeld in artikel 125 Gemeentewet toe te passen tot bestuursrechtelijke handhaving van de regels van de Leerplichtwet 1969 overgedragen;

Ten behoeve van de uitvoering van de taken als bedoeld onder VI Onderwijs onder b is de bevoegdheid als bedoeld in artikel 2.3.1 lid 3 van de WEB overgedragen.

VII. Jeugdhulp, voor de gemeenten:

a. de opdrachtverstrekking van jeugdhulpvoorzieningen aan aanbieders, de controle op rechtmatigheid van declaraties van jeugdhulpvoorzieningen, de melding aanvang zorg en de monitoring van bij aanbieders ingediende klachten in het kader van de Jeugdwet.

b. jeugdhulp te allen tijde bereikbaar en beschikbaar te hebben in situaties waarin onmiddellijke uitvoering van taken is geboden (artikel 2.6 lid 1 onder b van de Jeugdwet).

Ten behoeve van de uitvoering van de taak als bedoeld in VII Jeugdhulp onder b zijn de volgende hiermee verband houdende bevoegdheden overgedragen:

 • het onverwijld melden aan de volgens de Jeugdwet met toezicht belaste ambtenaren van iedere calamiteit die zich bij de verlening van jeugdhulp heeft voorgedaan en van geweld bij de verlening van jeugdhulp (artikel 4.1.8 lid 1 van de Jeugdwet);

 • het treffen van een regeling voor de behandeling van klachten over gedragingen van de Crisisdienst Jeugdwet en van voor de Crisisdienst Jeugdwet werkzame personen jegens een jeugdige, ouder, ouder zonder gezag, voogd, degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag over de jeugdige uitoefent of een pleegouder in het kader van de verlening van jeugdhulp (artikel 4.2.1 van de Jeugdwet);

 • het jaarlijks opstellen van een verslag over de naleving van de Jeugdwet in het voorafgaande jaar met betrekking tot regels omtrent de kwaliteit van de jeugdhulp onderscheidenlijk de kwaliteit van de uitvoering van de taken, het klachtrecht en de medezeggenschap ( artikel 4.3.1 van de Jeugdwet).

VIII. Participatiewet, voor de gemeenten en voor Eemnes:

de opdrachtverstrekking van re-integratievoorzieningen aan aanbieders, de controle op rechtmatigheid van declaraties van re-integratievoorzieningen en de monitoring behandeling van bij aanbieders ingediende klachten in het kader van de Participatiewet.

IX. Wet inburgering 2021, voor de gemeenten en voor Eemnes:

de opdrachtverstrekking van inburgeringstrajecten aan aanbieders, de controle op rechtmatigheid van declaraties van inburgeringstrajecten, de naleving van contractuele afspraken en de monitoring van bij aanbieders ingediende klachten zoals bedoeld in Hoofdstuk 5 van de Wet inburgering 2021.

X. Doelgroepenvervoer,

a. voor de gemeenten en voor Eemnes: de uitvoering van het Wmo-vervoer als bedoeld in artikel 1.2.1 onder a van de Wmo 2015;

b. voor de gemeenten en voor Eemnes: de uitvoering van het leerlingenvervoer als bedoeld in de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs;

 1. Indien ten gevolge van een wijziging van wettelijke regelingen op de terreinen vermeld in voorgaande leden van dit artikel, de uitvoering van werkzaamheden ter realisatie strekt van een andere regeling dan ter uitvoering waarvan zij ten tijde van het van kracht worden van deze regeling strekte, dan wel indien in deze werkzaamheden ten gevolge van een dergelijke wijziging veranderingen optreden, blijven deze, voor zover hun strekking en omvang door hun wijziging niet wezenlijk veranderen, behoren tot de aan de Regio overgedragen taken en bevoegdheden.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2013 Gemeente Blaricum College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2013 Gemeente Hilversum College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2013 Gemeente Huizen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2013 Gemeente Laren College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2013 Gemeente Wijdemeren College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2016 Gemeente Eemnes College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2016 Gemeente Gooise Meren College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Doel van de regeling is de wenselijk geachte samenwerking tussen de gemeenten in de regio en Eemnes zodanig vorm te geven dat de aan de Regio overgedragen, ondersteunende en coördinerende taken en dienstverlening doelmatig en doeltreffend worden uitgevoerd met behoud van de regie van de gemeenten onder waarborging van betrokkenheid van raden bij de regionale samenwerking.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regio Gooi en Vechtstreek
Datum van oprichting 01-07-2013
Telefoon (035) 692 64 44 (algemeen)
Fax (035) 692 64 40
Internet https://www.regiogv.nl/ (algemeen)
E-mail info@regiogv.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.regiogv.nl/over-ons/contact/
Sociale Media Regio Gooi en Vechtstreek (LinkedIn)
@RegioGV (X)

Wijzigingsgeschiedenis (6)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?