Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 29-05-2024 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-06-2024 Op 05-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Markt 1
5751 BE Deurne
Postadres Postbus 3
5750 AA Deurne

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten 2024
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Peelgemeenten
Archiefzorgdrager Peelgemeenten
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering

Bevoegdheden

Artikel 4. Bevoegdheden

  1. Het Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur hebben verordenende en regelgevende bevoegdheden met betrekking tot de aangelegenheden die de bedrijfsvoering van het openbaar lichaam betreffen.

  2. Het Algemeen bestuur respectievelijk het Dagelijks bestuur kunnen afzonderlijk of samen, ieder voor zover zij bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling treffen, waarvan uitgezonderd het instellen van een openbaar lichaam, ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van het openbaar lichaam. Het Algemeen bestuur respectievelijk het Dagelijks bestuur gaan niet over tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling dan nadat zij hierover vooraf de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid hebben gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

  3. Het Algemeen bestuur is bevoegd te besluiten tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, coöperaties en verenigingen, op voorwaarde dat de raden van de deelnemende gemeenten vooraf in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen met betrekking tot het voorgenomen besluit aan het Algemeen bestuur kenbaar te maken.

  4. Het Dagelijks bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van (samenwerkings)overeenkomsten met betrekking tot taken waarmee het openbaar lichaam is belast met een of meer al dan niet deelnemende gemeenten en samenwerkingsverbanden.

  5. Het Dagelijks bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten voor plustaken als bedoeld in artikel 6 van deze regeling met een of meer deelnemende gemeenten.

  6. Het Dagelijks bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten met betrekking tot faciliterende taken als bedoeld in artikel 7 van deze regeling met een of meer deelnemende gemeenten.

  7. Het Algemeen bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten met betrekking tot faciliterende taken als bedoeld in artikel 7 van deze regeling met een of meer niet deelnemende gemeenten, samenwerkingsverbanden en derden.

  8. De collegebevoegdheden betreffende de uitvoering van de Wmo, Jeugd, BMS, Inburgering en aanverwante wet- en regelgeving worden onder verantwoordelijkheid van de colleges opgedragen aan het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam op basis van een door elk college afzonderlijk vast te stellen extern mandaatbesluit. Het Dagelijks bestuur is bevoegd om ondermandaat te verlenen aan de ambtelijke organisatie. Uitgangspunt is dat bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden belegd.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie
09-12-2016 Gemeente Asten
09-12-2016 Gemeente Deurne
09-12-2016 Gemeente Gemert-Bakel
09-12-2016 Gemeente Laarbeek
09-12-2016 Gemeente Someren

Doel

De colleges treffen deze regeling ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de deelnemende gemeenten.

De colleges richten een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie op in de vorm van een openbaar lichaam voor de uitvoering van gemeentelijke taken op het terrein van Wmo, Jeugd, BMS, Inburgering en aanverwante wet- en regelgeving, dragen tezamen zorg voor de besturing ervan en houden daarbij rekening met de bevoegdhedenverdeling over de gemeentelijke organen en de zelfstandigheid van ieder van de deelnemende gemeenten.

Het openbaar lichaam heeft tevens tot doel om samenwerking in het maatschappelijk veld te faciliteren op het gebied van werkgeverschap, leren en ontwikkelen, opgavegericht samenwerken, dienstverlening en bedrijfsvoering.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Peelgemeenten
Datum van oprichting 09-12-2016
Telefoon (088) 501 33 00 (algemeen)
E-mail info@peelgemeenten.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?