Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW)

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres De Middend 2
1611 KW Bovenkarspel
Postadres Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Afvalbeheer Westfriesland
Archiefzorgdrager Afvalbeheer Westfriesland
Beleidsterreinen natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | stoffen,
organisatie en bedrijfsvoering

Bevoegdheden

Artikel 3

 1. Het Lichaam wordt ingesteld ten behoeve van het vaststellen en (doen) uitvoeren van het beleid ten aanzien van huishoudelijke en andere afvalstoffen, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.

 2. Het Lichaam wordt daarbij opgedragen:

  1. verordeningen vast te stellen als bedoeld in artikel 10.23 e.v. van de Wet Milieubeheer;

  2. ter uitvoering van het Alleenrecht Uitvoeringsovereenkomsten aan te gaan;

  3. zorg te dragen voor het (doen) beheren van huishoudelijke en andere afvalstoffen op de wijze zoals aangegeven in de Wet milieubeheer en de Regionale Afvalstoffenverordening Westfriesland;

  4. het doen stichten, doen beheren en doen exploiteren van verwerkingsinrichtingen, al dan niet in samenwerking met derden, voor zover de stichting, het beheer dan wel de exploitatie ingevolge de Wet milieubeheer dan wel overige publiekrechtelijke regelingen door het Lichaam dient te worden verzorgd;

  5. het doen verzorgen van transport van die categorieën afvalstoffen die op grond van de Wet milieubeheer vanuit het samenwerkingsverband moeten worden afgevoerd;

  6. het doen verzorgen van de inzameling, opslag en verwerking van klein gevaarlijk afval conform de daarvoor geldende regelgeving;

  7. het namens de deelnemende gemeenten verlenen van vergunningen voor de inzameling van oud papier, karton en textiel;

  8. het doen zorgdragen voor de bestrijding van plaagdieren;

  9. het adviseren van de deelnemende gemeenten aangaande de uitvoering van het gestelde in de Wet milieubeheer en op verzoek van een of meer gemeenten aangaande milieutechnische vraagstukken, verband houdende met de taakstelling, zoals in dit artikel omschreven;

  10. de uitvoering van andere milieutaken die door de deelnemende gemeenten aan het lichaam worden opgedragen.

  11. het ten behoeve van de deelnemende gemeenten participeren in HVC en aan haar gelieerde ondernemingen.

  12. het heffen van belastingen als bedoeld in artikel 15.33 Wet milieubeheer met uitzondering van de bevoegdheid tot het opleggen van aanslagen afvalstoffenheffing.

 3. De in het tweede lid onder sub a bedoelde bevoegdheid wordt opgedragen onder de voorwaarde dat HVC wordt aangewezen als inzameldienst als bedoeld in artikel 10.24 Wet milieubeheer.

Artikel 4

Aan het Algemeen Bestuur van het Lichaam worden toegekend de bevoegdheden, zowel van regeling als van bestuur, die de wet aan de bestuursorganen van de deelnemende gemeente toekent met betrekking tot de in artikel 3 genoemde taken, met inbegrip van:

a. de bevoegdheid om in overleg met de deelnemende gemeenten verordeningen vast te stellen, door strafbepalingen en/of bestuursdwang te handhaven;

b. de bevoegdheid deel te nemen aan een gemeenschappelijke regeling zoals bedoeld in artikel 93 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, nadat de raden van de deelnemende gemeenten zijn gehoord.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
15-01-1997 Gemeente Drechterland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
15-01-1997 Gemeente Enkhuizen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
15-01-1997 Gemeente Hoorn College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
15-01-1997 Gemeente Medemblik College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
15-01-1997 Gemeente Opmeer College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
15-01-1997 Gemeente Stede Broec College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2007 Gemeente Koggenland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Ingesteld ten behoeve van het vaststellen en (doen) uitvoeren van het beleid ten aanzien van huishoudelijke en andere afvalstoffen, zoals bedoeld in art 4.3.2.2 van de Provinciale Milieuverordening.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Afvalbeheer Westfriesland
Afkorting ABWF
Datum van oprichting 15-01-1997
Telefoon (0228) 51 01 11 (algemeen)
Internet https://sed-organisatie.nl (algemeen)
E-mail abwf@sed-wf.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?