Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Waadhoeke (Waadhoeke)

Gemeente

Actief van 01-01-2018 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-05-2024 Op 10-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Harlingerweg 18
8801 PA FRANEKER
Fryslân
Postadres Postbus 58
8800 AB FRANEKER

Contactgegevens

Telefoon (0517) 38 03 80 (algemeen)
Internet http://www.waadhoeke.nl (algemeen)
E-mail info@waadhoeke.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Waadhoeke

Geografische informatie

Oppervlakte 315,26 km2
Aantal inwoners 46911
Inwoners per km2 148
Bevat plaatsen Achlum, Baaium, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boer, Boksum, Deinum, Dongjum, Dronryp, Firdgum, Franeker, Herbaijum, Hitzum, Ingelum, Klooster Lidlum, Marsum, Menaam, Minnertsga, Nij Altoenae, Oosterbierum, Oudebildtzijl, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Skingen, Slappeterp, Spannum, St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie, Tzum, Tzummarum, Vrouwenparochie, Westhoek, Wier, Winsum FR, Wjelsryp, Zweins

Functies

Burgemeester Mw. drs. M.C.M. Waanders (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. S. Greidanus (CDA),
Mw. B. Hakvoort (ChristenUnie),
Dhr. B. Vollema (FNP),
Dhr. D. Kamstra (Gemeentebelangen),
Mw. H. van der Werff (SAM),
Mw. J. Osinga-Bonnema (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. J. IJkema
Locoburgemeester Dhr. K. Arendz (Gemeentebelangen)
Raadsgriffier Dhr. T.F. Lyklema
Raadslid Dhr. S. Greidanus (CDA),
Mw. Y. de Groot-Krikke (CDA),
Dhr. J.J. Zijlstra (CDA),
Dhr. M. Kamerling (CDA),
Mw. T.J. Vroonland (CDA),
Dhr. R. Venema (CDA),
Mw. B. Hakvoort (ChristenUnie),
Dhr. P. de Cock (FNP),
Dhr. B. Vollema (FNP),
Dhr. D. de Jong (FNP),
Dhr. H.J. Nauta (FNP),
Dhr. L. Ferwerda (Gemeentebelangen),
Mw. D. van der Pol (FNP),
Dhr. H. Hoekstra (Gemeentebelangen),
Dhr. H. Hof (Gemeentebelangen),
Dhr. D. Kamstra (Gemeentebelangen),
Mw. A. Mast (Gemeentebelangen),
Mw. A. Weiland (Gemeentebelangen),
Mw. E. Zuidema (Gemeentebelangen),
Dhr. T. Cuperus (SAM),
Dhr. L. Douma (SAM),
Mw. A.M. Neudorfer-Eberwijn (SAM),
Dhr. R. Rotsma (SAM),
Dhr. H. Stellingwerf (SAM),
Mw. H. van der Werff (SAM),
Dhr. B. van Wijk (SAM),
Dhr. T.S. de Jong (VVD),
Mw. J. Osinga-Bonnema (VVD)
Wethouder Dhr. J. Dijkstra (FNP),
Dhr. K. Arendz (Gemeentebelangen),
Mw. M. van der Meer (SAM),
Dhr. R. de Vries (SAM)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
SAM 7
Gemeentebelangen 7
FNP 6
CDA 6
VVD 2
ChristenUnie 1

Identificatiecodes

KVK-nummer 70528586

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?