Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Waadhoeke (Waadhoeke)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-05-2022 Op 10-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-05-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Harlingerweg 18
8801 PA FRANEKER
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 58
8800 AB FRANEKER
Telefoon (0517) 38 03 80 (algemeen)
Internet http://www.waadhoeke.nl (algemeen)
E-mail info@waadhoeke.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Algemene informatie

Oppervlakte 315,26 km2
Aantal inwoners 46112
Inwoners per km2 146
Plaatsen binnen deze gemeente Achlum, Baaium, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boer, Boksum, Deinum, Dongjum, Dronryp, Firdgum, Franeker, Herbaijum, Hitzum, Ingelum, Klooster Lidlum, Marsum, Menaam, Minnertsga, Nij Altoenae, Oosterbierum, Oudebildtzijl, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Skingen, Slappeterp, Spannum, St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie, Tzum, Tzummarum, Vrouwenparochie, Westhoek, Wier, Winsum FR, Wjelsryp, Zweins

Functies

Burgemeester Mw. drs. M.C.M. Waanders (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. S. Greidanus (CDA),
B. Hakvoort (ChristenUnie),
Dhr. B. Vollema (FNP),
Dhr. D. Kamstra (Gemeentebelangen),
Mw. H. van der Werff (SAM),
Mw. J. Osinga-Bonnema (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. J. IJkema
Locoburgermeester Mw. C.M. de Pee (CDA)
Raadsgriffier Dhr. T.F. Lyklema
Raadslid Mw. Y. de Groot-Krikke (CDA),
Dhr. J.J. Zijlstra (CDA),
Dhr. S. Greidanus (CDA),
M. Kamerling (CDA),
C. de Pee (CDA),
R. Venema (CDA),
B. Hakvoort (ChristenUnie),
P. de Cock (FNP),
Dhr. B. Vollema (FNP),
J. Dijkstra (FNP),
D. de Jong (FNP),
Dhr. H.J. Nauta (FNP),
Dhr. L. Ferwerda (Gemeentebelangen),
D. van der Pol (FNP),
Dhr. D. Kamstra (Gemeentebelangen),
Dhr. H. Hof (Gemeentebelangen),
Dhr. K. Arendz (Gemeentebelangen),
Mw. A. Mast (Gemeentebelangen),
Mw. A. Weiland (Gemeentebelangen),
E. Zuidema (Gemeentebelangen),
Dhr. H. Stellingwerf (SAM),
L. Douma (SAM),
Dhr. T. Cuperus (SAM),
Mw. A.M. Neudorfer-Eberwijn (SAM),
Dhr. R. de Vries (SAM),
Mw. H. van der Werff (SAM),
Dhr. B. van Wijk (SAM),
Dhr. T.S. de Jong (VVD),
Mw. J. Osinga-Bonnema (VVD)
Wethouder Mw. N. Haarsma (CDA),
Mw. C.M. de Pee (CDA),
Dhr. J. Dijkstra (FNP),
Mw. B. Tol (SAM)

Gemeenteraad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
Gemeentebelangen 7
SAM 7
FNP 6
CDA 6
VVD 2
ChristenUnie 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)