Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 15-01-2019 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 11-07-2022 Op 18-03-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 11-07-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Harlingertrekweg 58
8913 HR Leeuwarden
Fryslân
Postadres Postbus 612
8901 BK Leeuwarden

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie
Bronhouder Veiligheidsregio Fryslân
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Fryslân

Bevoegdheden

Artikel 5 Taken en bevoegdheden

Bij deze regeling worden aan het algemeen bestuur overgedragen:

a. de taken en bevoegdheden conform artikel 10 van de wet;

b. de taken en bevoegdheden tot het instellen en het in stand houden van de regionale gezondheidsdienst conform artikel 14 van de Wet publieke gezondheid;

c. de taken en bevoegdheden conform artikel 5, tweede lid, onder a tot en met d en artikel 6b, derde lid van de Wet publieke gezondheid;

d. de taken en bevoegdheden tot het verschaffen van de mogelijkheid tot het doen schouwen van lijken conform artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging;

e. het opzetten en beheren van gemeenschappelijke pools (expertteams) van ambtenaren voor met name benoemde functies ten behoeve van de lokale uitvoering van de gemeentelijke processen;

f. het (doen) opstellen en bijhouden van de geregionaliseerde draaiboeken voor de gemeentelijke processen;

g. het aanbieden van een opleidings- en oefenprogramma en het registreren van de geoefendheid van de ambtenaren die in de onder sub. e genoemde pools participeren.

Deelnemende organisaties (18)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2007 Gemeente Achtkarspelen College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Ameland College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Dantumadiel College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Harlingen College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Heerenveen College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Leeuwarden College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Ooststellingwerf College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Opsterland College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Schiermonnikoog College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Smallingerland College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Terschelling College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Tytsjerksteradiel College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Vlieland College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Weststellingwerf College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Súdwest-Fryslân College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente De Fryske Marren College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Waadhoeke College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Noardeast-Fryslân College van burgemeester en wethouders

Doel

De regio heeft tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de terreinen van:

a. publieke gezondheidszorg;

b. brandweerzorg;

c. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;

d. rampenbestrijding en crisisbeheersing;

e. het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking en de coördinatie in de uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing;

f. het in stand houden en beheren van een gemeenschappelijke meldkamer.

g. een platform voor samenwerking te zijn voor aan hulpverlening gelieerde diensten, partners dan wel organisaties en andere openbare lichamen.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (5)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Fryslân
Afkorting VRF
Datum van oprichting 01-01-2007
Telefoon (088) 229 99 99 (algemeen)
Internet https://www.veiligheidsregiofryslan.nl (algemeen)
https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/over-veiligheidsregio-fryslân/contact-en-route (contactformulier)
E-mail info@vrfryslan.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/over-veiligheidsregio-fryslân/contact-en-route

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?