Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Súdwest-Fryslân (Súdwest-Fryslân)

Gemeente

Actief van 01-01-2011 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-05-2024 Op 10-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Marktstraat 15
8601 CR SNEEK
Fryslân
Postadres Postbus 10000
8600 HA SNEEK

Contactgegevens

Telefoon (0515) 48 90 00 (algemeen)
Internet http://www.sudwestfryslan.nl (algemeen)
E-mail info@gemeentesudwestfryslan.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Súdwest-Fryslân

Geografische informatie

Oppervlakte 34,04 km2
Aantal inwoners 90421
Inwoners per km2 2656
Bevat plaatsen Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kubaard, Loenga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega Sudwest-Fryslan, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahus, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich

Functies

Burgemeester Mw. mr. drs. J.A. de Vries (PvdA)
Fractievoorzitter Mw. U. Attema-de Groot (CDA),
Mw. G. Horjus-Vos (ChristenUnie),
Dhr. L.M. Adema (D66),
Dhr. T.A. Bouwhuis (FNP),
Dhr. H.J. Jellema (Forum voor Democratie),
Mw. C. van der Hoek (Gemeentebelangen - Totaal Lokaal),
Mw. I. Koopmans-Douma (GroenLinks),
Dhr. P.J. Scholtanus (Mooi SWF),
Dhr. P. Greidanus (NIEUW SOCIAAL),
Mw. M. Roskam (PvdA),
Dhr. C.H. Riezebos (PVV),
Mw. D.B. Kruit (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. K. Strijker
Locoburgemeester Mw. M. Poelman (PvdA)
Raadsgriffier Mw. G.W. Stegenga
Raadslid Mw. U. Attema-de Groot (CDA),
Dhr. J.W. de Boer (CDA),
Dhr. A.D. Doedel (CDA),
Dhr. H. Ketelaar (CDA),
Dhr. K. Lever (CDA),
Dhr. T. de Vries (CDA),
Dhr. B. van der Werf (CDA),
Mw. G. Horjus-Vos (ChristenUnie),
Dhr. L.M. Adema (D66),
Mw. M. de Vries (D66),
Mw. C.J. Bergstra-Veldhuis (FNP),
Dhr. D.J.F. Blom (FNP),
Dhr. T.A. Bouwhuis (FNP),
Mw. T.G. Hoekstra-Vleer (FNP),
Dhr. R.J. van der Leij (FNP),
Mw. J. Ruiter-Postma (FNP),
Dhr. H.J. Jellema (Forum voor Democratie),
Dhr. S.A. Hettinga (Gemeentebelangen - Totaal Lokaal),
Mw. C. van der Hoek (Gemeentebelangen - Totaal Lokaal),
Mw. P.B. Preij (Gemeentebelangen - Totaal Lokaal),
Dhr. E. Cnossen (GroenLinks),
Mw. I. Koopmans-Douma (GroenLinks),
Dhr. P.J. Scholtanus (Mooi SWF),
Mw. J.L. Engelmoer-Leeuwen (NIEUW SOCIAAL),
Dhr. P. Greidanus (NIEUW SOCIAAL),
Mw. A. Bouwhuis-Harkema (PvdA),
Dhr. J. Feenstra (PvdA),
Dhr. Konst (PvdA),
Mw. M. Roskam (PvdA),
Mw. P. van der Veer (PvdA),
Mw. P. van der Veer (PvdA),
Dhr. P. Visser (PvdA),
Dhr. C.H. Riezebos (PVV),
Dhr. M. de Vries (PVV),
Mw. D.B. Kruit (VVD),
Mw. L van der Wal (VVD),
Dhr. S. de Witte (VVD)
Wethouder Mw. P.B. van den Akker (CDA),
Dhr. B. Dam (CDA),
Dhr. H. de Boer (FNP),
Mw. M. Poelman (PvdA),
Dhr. M. Rietman (PvdA)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Raad (37 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 7
PvdA 7
FNP 6
Gemeentebelangen - Totaal Lokaal 3
VVD 3
NIEUW SOCIAAL 2
D66 2
GroenLinks 2
PVV 2
ChristenUnie 1
Mooi SWF 1
Forum voor Democratie 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm1900
KVK-nummer 51791811

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?