Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing - 2022

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 05-10-2021 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 15-11-2022 Op 15-02-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 15-11-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres J.W. de Visserwei 10
9001 ZE Grou
Postadres Postbus 3347
8901 DH Leeuwarden

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling FUMO - 2022
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Archiefzorgdrager Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Beleidsterreinen economie | energie,
natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | bodem,
natuur en milieu | geluid,
natuur en milieu | lucht,
natuur en milieu | natuur- en landschapsbeheer,
natuur en milieu | stoffen,
natuur en milieu | water,
organisatie en bedrijfsvoering,
wonen | bouwen en verbouwen

Bevoegdheden

Artikel 4 Taken

 1. Ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen heeft het openbaar lichaam de volgende taken:

  1. basistakenpakket: de taken bedoeld in artikel 18.22 Omgevingswet jo 13.22 Omgevings-besluit. Tot de basistaken behoren ook de daarmee samenhangende, adviserende en ondersteunende werkzaamheden;

  2. aanvullend takenpakket (facultatief): andere taken op het terrein van de overheidszorg voor de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 1.2 van de Omgevingswet, dan zijn opgenomen in het basistakenpakket, voor zover die op grond van een daartoe strekkend besluit van een deelnemer aan FUMO zijn opgedragen, waaronder begrepen uitvoerende, voorbereidende, adviserende en andere ondersteunende werkzaamheden, de uitvoering van de Wob, adviseren en ontwikkelen van strategische en operationele vraagstukken ten aanzien van bestuurlijke aangelegenheden die verband houden met de aan FUMO opge-dragen taken en het voeren van en adviseren over bestuurs- en civielrechtelijke procedu-res daarover.

  3. collectieve taken: niet aan een individuele deelnemer toe te rekenen andere taken dan bedoeld in onderdeel a en b die FUMO uitvoert in opdracht en ten behoeve van het col-lectief van de gezamenlijke deelnemers, waaronder in elk geval het in stand houden van een milieualarmnummer , zoals jaarlijks in de begroting beschreven.

  4. incidentele taken: andere taken dan bedoeld in onderdeel a en b, die op grond van een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst met een deelnemer incidenteel door FUMO worden uitgevoerd.

 2. De FUMO kan ten behoeve van andere overheden en overheidsgerelateerde instellingen dien-sten op het terrein van de overheidszorg voor de fysieke leefomgeving in de zin van artikel 1.2 Omgevingswet verrichten, indien daarom wordt verzocht en het dagelijks bestuur daarin bewil-ligt. Het dagelijks bestuur kan hiervoor nadere regels vaststellen. Het bepaalde in artikel 21, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.

 3. De taken als bedoeld in het eerste en tweede lid worden uitgevoerd met inachtneming van de regels als bedoeld in artikel 18.23 lid 1 Omgevingswet, alsmede de voor die taken geldende beleidskaders, beleidsregels en overige instructies.

Deelnemende organisaties (20)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
25-12-2012 Gemeente Achtkarspelen College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Ameland College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Dantumadiel College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente De Fryske Marren College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Harlingen College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Heerenveen College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Leeuwarden College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Schiermonnikoog College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Smallingerland College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Terschelling College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Tytsjerksteradiel College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Vlieland College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Provincie Fryslân Gedeputeerde staten
25-12-2012 Wetterskip Fryslân Dagelijks bestuur
01-05-2014 Gemeente Ooststellingwerf College van burgemeester en wethouders
01-05-2014 Gemeente Opsterland College van burgemeester en wethouders
01-05-2014 Gemeente Súdwest-Fryslân College van burgemeester en wethouders
01-05-2014 Gemeente Weststellingwerf College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Waadhoeke College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Noardeast-Fryslân College van burgemeester en wethouders

Doel

De FUMO is ingesteld in het gemeenschappelijk belang van de deelnemers van een doelmatige en doeltreffende uitvoering en handhaving van het bepaalde bij of krachtens de in artikel 4 bedoelde wetten, zoals bedoeld in artikel 18.21, lid 1, Omgevingswet, binnen het werkgebied, zoals bedoeld in artikel 18.21, lid 3, Omgevingswet, van de veiligheidsregio Fryslân.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Alternatieve naam Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving
Afkorting FUMO
Datum van oprichting 25-12-2012
Telefoon (0566) 75 03 00 (algemeen)
Internet https://www.fumo.nl (algemeen)
https://www.fumo.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@fumo.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.fumo.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?