Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling FUMO - 2017

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres J.W. de Visserwei 10
9001 ZE Grou
Postadres Postbus 3347
8901 DH Leeuwarden

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling FUMO - 2017
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Archiefzorgdrager Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Beleidsterreinen economie | energie,
natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | bodem,
natuur en milieu | geluid,
natuur en milieu | lucht,
natuur en milieu | natuur- en landschapsbeheer,
natuur en milieu | stoffen,
natuur en milieu | water,
organisatie en bedrijfsvoering,
wonen | bouwen en verbouwen

Bevoegdheden

Artikel 4 Taken

 1. Ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen heeft het openbaar lichaam de volgende taken:

  1. basistakenpakket: het ten behoeve van de deelnemers uitvoeren van adviserende, voorbereidende en uitvoerende taken die behoren tot het zogenoemde basistakenpakket, zoals opgenomen in Bijlage 1;

  2. aanvullend takenpakket (facultatief): het ten behoeve van de deelnemers uitvoeren van niet tot het basistakenpakket behorende adviserende, voorbereidende en uitvoerende taken op het terrein van het milieu- en omgevingsrecht, voor zover de betreffende deelnemer daartoe een besluit heeft genomen;

  3. alsmede ten behoeve van de onder a. en b. genoemde taken:

  4. adviserende en voorbereidende taken ten behoeve van bezwaarprocedures, administratief beroepsprocedures en rechtsgedingen;

  5. de advisering over en voorbereiding van besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;

  6. het adviseren over en ontwikkelen van strategische en operationele beleidskaders op het terrein van het milieu- en omgevingsrecht;

  7. het in stand houden van een Milieualarmnummer.

 2. De FUMO kan ten behoeve van de deelnemers diensten op het terrein van het milieu- en omgevingsrecht verrichten, anders dan bedoeld in het eerste lid, indien een deelnemer daarom verzoekt en het dagelijks bestuur daarin bewilligt. Het bepaalde in artikel 21, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.

 3. De FUMO kan ten behoeve van andere overheden en overheidsgerelateerde instellingen diensten op het terrein van milieu- en omgevingsrecht verrichten, indien daarom wordt verzocht en het dagelijks bestuur daarin bewilligt. Het dagelijks bestuur kan hiervoor nadere regels vaststellen. Het bepaalde in artikel 21, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.

 4. De taken als bedoeld in het eerste en tweede lid worden uitgevoerd met inachtneming van de door of ten behoeve van de deelnemers vastgestelde beleidskaders, beleidsregels en overige instructies.

Deelnemende organisaties (20)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
25-12-2012 Gemeente Achtkarspelen College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Ameland College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Dantumadiel College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente De Fryske Marren College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Harlingen College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Heerenveen College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Leeuwarden College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Schiermonnikoog College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Smallingerland College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Terschelling College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Tytsjerksteradiel College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Vlieland College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Provincie Fryslân Gedeputeerde staten
25-12-2012 Wetterskip Fryslân Dagelijks bestuur
01-05-2014 Gemeente Ooststellingwerf College van burgemeester en wethouders
01-05-2014 Gemeente Opsterland College van burgemeester en wethouders
01-05-2014 Gemeente Súdwest-Fryslân College van burgemeester en wethouders
01-05-2014 Gemeente Weststellingwerf College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Waadhoeke College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Noardeast-Fryslân College van burgemeester en wethouders

Doel

De FUMO is bedoeld voor de uitvoering van taken en bevoegdheden ten behoeve van de deelnemers op het gebied van het milieu- en omgevingsrecht in ruime zin in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede taken en bevoegdheden op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Alternatieve naam Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving
Afkorting FUMO
Datum van oprichting 25-12-2012
Telefoon (0566) 75 03 00 (algemeen)
Internet https://www.fumo.nl (algemeen)
https://www.fumo.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@fumo.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.fumo.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?