Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Leeuwarden (Leeuwarden)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 16-05-2024 Op 16-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 16-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH LEEUWARDEN
Fryslân
Wijze van afspraak maken Online: https://leeuwarden.mijnafspraakmaken.nl/Client
Telefoon: 14 058
Postadres Postbus 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Contactgegevens

Telefoon 14 058 (algemeen)
Internet http://www.leeuwarden.nl (algemeen)
E-mail gemeente@leeuwarden.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen

Algemene informatie

Afkorting Leeuwarden

Geografische informatie

Oppervlakte 170,23 km2
Aantal inwoners 128810
Inwoners per km2 756
Bevat plaatsen Alde Leie, Baard, Bears, Britsum, Eagum, Easterlittens, Feinsum, Friens, Goutum, Grou, Hempens, Hijum, Hilaard, Huns, Idaerd, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Koarnjum, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Mantgum, Miedum, Reduzum, Snakkerburen, Stiens, Swichum, Teerns, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum FR, Wytgaard

Functies

Burgemeester Dhr. S. van Haersma Buma (CDA)
Fractievoorzitter Mw. W. Goudzwaard-Wiersma (CDA),
Mw. C.C.M. Niesink (ChristenUnie),
Mw. J.M.M. Bruijnincx (D66),
Dhr. J.W. Tuininga (FNP),
Dhr. K. Oudhuis (Forum voor Democratie),
Dhr. S. Klaver (Gemeentebelangen Leeuwarden),
Dhr. W.H.F. Spoelman (GroenLinks),
Dhr. O.A. van der Galiën (Lijst058),
Mw. M. Antolovic (PvdA),
Dhr. M.E. Visser (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. E. de Jong
Locoburgemeester Dhr. H.G. de Haan (PvdA/GroenLinks)
Raadsgriffier Dhr. F. van der Heide
Raadslid Mw. J.B. Atsma (CDA),
Mw. W. Goudzwaard-Wiersma (CDA),
Mw. T. Hoedemaker (CDA),
Mw. F.M van der Meulen-Diever (CDA),
Dhr. H. Douwstra (ChristenUnie),
Mw. C.C.M. Niesink (ChristenUnie),
Mw. J.M.M. Bruijnincx (D66),
Mw. G. Copini (D66),
Dhr. J.A. Magré (D66),
Dhr. B.B. Keizer (FNP),
Mw. H. Roorda (FNP),
Dhr. J.W. Tuininga (FNP),
Mw. L. Veldstra (FNP),
Dhr. K. Oudhuis (Forum voor Democratie),
Dhr. S. Klaver (Gemeentebelangen Leeuwarden),
Dhr. M. van der Meulen (Gemeentebelangen Leeuwarden),
Dhr. C.B. Okkema (Gemeentebelangen Leeuwarden),
Mw. R. Spithoff-Postma (Gemeentebelangen Leeuwarden),
Dhr. W.E. Astro (GroenLinks),
Dhr. A.W. Dragstra (GroenLinks),
Mw. T. van der Meulen (GroenLinks),
Mw. F. Molenaar (GroenLinks),
Dhr. W.H.F. Spoelman (GroenLinks),
Mw. P Vlutters (GroenLinks),
Mw. S. Youssef (GroenLinks),
Dhr. O.A. van der Galiën (Lijst058),
Mw. C. Runhart (Lijst058),
Dhr. C. Wijnstra (Lijst058),
Dhr. B. Aalbers (PvdA),
Dhr. A.A. Abdullah (PvdA),
Mw. M. Antolovic (PvdA),
Dhr. J. de Caluwe (PvdA),
Mw. E. de Koning (PvdA),
Mw. L van Santen (PvdA),
Dhr. D. Visser (PvdA),
Dhr. S. Zarza (PvdA),
Dhr. G. Luik (VVD),
Mw. P. van der Sloot (VVD),
Dhr. M.E. Visser (VVD)
Wethouder Dhr. A. Reitsma (CDA),
Dhr. G. Jacobse (Gemeentebelangen Leeuwarden),
Dhr. E. Stellingwerf (GroenLinks),
Mw. N. Kramers (GroenLinks/PvdA),
Dhr. H. Kuiken (PvdA),
Dhr. H.G. de Haan (PvdA/GroenLinks)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (11)

Raad (39 zetels)

Partij Aantal zetels
PvdA 8
GroenLinks 7
FNP 4
CDA 4
Gemeentebelangen Leeuwarden 4
D66 3
VVD 3
Lijst058 3
ChristenUnie 2
Forum voor Democratie 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0080
KVK-nummer 59734817

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?