Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2022

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 25-01-2022 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-05-2023 Op 15-02-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-05-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden
Fryslân
Postadres Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Contactgegevens

Telefoon 14 058 (algemeen)
Internet https://www.leeuwarden.nl/nl (algemeen)
https://loket.leeuwarden.nl/aanvraag?schema=contactformulier&productsleutel=B1100 (contactformulier)
Contactpagina https://www.leeuwarden.nl/nl/contact

Algemene informatie

Citeertitel Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2022
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Leeuwarden

Bevoegdheden

Artikel 5 - Bevoegdheden centrumgemeente

  1. Het college en de burgemeester van de centrumgemeente wordt bij dezen mandaat, volmacht en machtiging verleend om namens het college en de burgemeester van elke gastgemeente alle besluiten te nemen, privaatrechtelijke rechtshandelingen, en feitelijke handelingen te verrichten ter uitvoering van de functies, genoemd in artikel 4 ten behoeve van de taken, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met k, en het tweede lid, ieder voor zover bevoegd.

  2. Ten aanzien van de onderwerpen die jaarlijks – tegelijk met het bespreken van de begroting - in het portefeuillehouders overleg worden voorzien van een zwaarwegend advies (conform artikel 9 lid 2), is het het college en de burgemeester van de centrumgemeente enkel toegestaan om de in het eerste lid genoemde bevoegdheden uit te oefenen, nadat het portefeuillehouders overleg daarover een zwaarwegend advies heeft kunnen geven aan het college en de burgemeester van de centrumgemeente. Het college en de burgemeester van de centrumgemeente mogen slechts afwijken van het zwaarwegend advies indien zij deze afwijking schriftelijk gemotiveerd onderbouwen. Bij gebreke van overeenstemming dan wel tijdig advies beslist het college van de centrumgemeente.

  3. Ten aanzien van de bevoegdheden die in dit artikel in mandaat, volmacht en machtiging worden opgedragen aan het college respectievelijk de burgemeester van de centrumgemeente, kan dit college respectievelijk de burgemeester ondermandaat, volmacht of machtiging verlenen aan medewerkers van de centrumgemeente.

  4. De bevoegdheid van het college en de burgemeester van de centrumgemeente, op basis van het eerste lid, om een overeenkomst met een aanbieder aan te gaan of een beschikking af te geven voor inkoop, strekt ten hoogste tot het bedrag dat elke gemeente als budget voor inkoop in het portefeuillehoudersoverleg beschikbaar stelt.

Deelnemende organisaties (18)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2018 Gemeente Achtkarspelen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Ameland Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Dantumadiel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente De Fryske Marren Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Harlingen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Heerenveen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Leeuwarden Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Ooststellingwerf Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Opsterland Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Schiermonnikoog Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Smallingerland Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Súdwest-Fryslân Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Terschelling Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Tytsjerksteradiel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Vlieland Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Waadhoeke Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Weststellingwerf Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Noardeast-Fryslân Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen om de afspraken vast te leggen die de Friese gemeenten hebben gemaakt met het oog op de gezamenlijke uitvoering door centrumgemeente en gastgemeenten van de wettelijke taken waarvoor gemeenten wettelijk verplicht moeten samenwerken alsmede van de taken waarvoor gemeenten vrijwillig kunnen samenwerken op een doelmatige en doeltreffende wijze.

De taken zijn de wettelijke taken op het terrein van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie en de functies voor deze taken zien op beleidsvoorbereiding, de inkoop, het contractmanagement en -beheer en de uitvoering en het financieel-administratief verwerken alsmede het cliëntenbeheer.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (3)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?