Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland 2017

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 25-04-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 09-08-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 25-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Marsweg 39
8013 PE Zwolle
Postadres Postbus 1453
8001 BL Zwolle

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio IJsselland
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio IJsselland
Beleidsterreinen openbare orde en veiligheid,
openbare orde en veiligheid | criminaliteit,
openbare orde en veiligheid | veiligheid,
organisatie en bedrijfsvoering

Bevoegdheden

Artikel 6 Wettelijke taken en bevoegdheden

Ter behartiging van de in artikel 4 bedoelde belangen bezitten de bestuursorganen van de Veiligheidsregio de taken en bevoegdheden, die hen op grond van de Wet veiligheidsregio’s, de (Tijdelijke) Wet Ambulancezorg en de Wet publieke gezondheid toekomen.

Artikel 7 Andere taken en bevoegdheden

 1. De bestuursorganen van de Veiligheidsregio zijn bevoegd tot

  1. het coördineren, (doen) uitvoeren en ondersteunen van gezamenlijke afspraken tussen de deelnemende gemeenten als kolom in het belang van doelmatige en slagvaardige hulpverlening en van samenwerking als één organisatie bij rampen en crises.

  2. het nemen van besluiten over activiteiten binnen de kolom gemeenten in de gevallen waarin deze kolom optreedt als één organisatie.

  3. het aanwijzen van toezichthoudende ambtenaren indien een gemeente toezichthoudende taken opdraagt met toepassing van de volgende leden dit artikel.

 2. De Veiligheidsregio kan andere taken uitvoeren voor een of meer deelnemende gemeenten of voor andere gemeenten.

 3. De uitvoering van taken, opgedragen op grond van lid 2:

  1. dient de behartiging van de belangen, genoemd in artikel 4.

  2. geschiedt, voor zover niet opgenomen in deze regeling, op verzoek van de betreffende gemeente of gemeenten.

  3. wordt schriftelijk (nader) vastgelegd tussen de Veiligheidsregio en de betreffende gemeente of gemeenten.

 4. De schriftelijke afspraken betreffen in ieder geval:

  1. de diensten of prestaties van de Veiligheidsregio;

  2. de duur en de kosten van de taakuitvoering,

  3. de toewijzing van specifieke bevoegdheden,

  4. de opzegtermijn van de dienstverlening

  5. de verrekening van eventuele desintegratiekosten. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de gemeente(n) die de dienstverlening voortijdig beëindigt, de kosten draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van die beëindiging en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel daarvan ondervinden.

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2009 Gemeente Dalfsen College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Deventer College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Hardenberg College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Kampen College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Olst-Wijhe College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Ommen College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Raalte College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Staphorst College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Steenwijkerland College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Zwartewaterland College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Zwolle College van burgemeester en wethouders

Doel

De Veiligheidsregio behartigt de belangen van deelnemende gemeenten op het gebied van risicobeheersing, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, beheersing en bestrijding van rampen en crises. Daartoe behoort in het bijzonder ook een doelmatige en slagvaardige hulpverlening en samenwerking als één organisatie bij rampen en crises mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding.

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (6)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio IJsselland
Afkorting VR IJsselland
Datum van oprichting 01-01-2009
Telefoon (088) 119 70 00 (algemeen)
Internet https://www.vrijsselland.nl (algemeen)
E-mail info@vrijsselland.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.vrijsselland.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?