Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2015

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2015
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Zaffier
Archiefzorgdrager Zaffier

Bevoegdheden

  1. Ter uitvoering van het in artikel 3 lid 1 en lid 2 van de regeling genoemde doel en belang dragen de colleges aan het bestuur alle bevoegdheden en verplichtingen over met betrekking tot de uitvoering van de Wet.

  2. De uitvoering bedoeld in het eerste lid heeft in ieder geval betrekking op:

a. het in dienst nemen/houden van personen, die op grond van de Wet daarvoor in aanmerking komen, voor zover voor die personen passende arbeid beschikbaar is;

b. het actief begeleiden van personen met een arbeidsbeperking naar werk bij een reguliere werkgever;

c. het oprichten en/of in stand houden van één of meer werkverbanden;

d. Het oprichten van één of meer private ondernemingen, alsmede het deelnemen in private ondernemingen;

e. het op basis van een daartoe af te sluiten dienstverleningsovereenkomst uitvoeren van andere taken ten behoeve van (één van) de gemeenten dan alleen de Wet;

f. het verlenen van diensten aan derden op basis van een daartoe met een dergelijke organisatie af te sluiten dienstverleningsovereenkomst.

  1. Het bestuur van het schap kan publieke taken mandateren aan de uitvoeringsorganisatie als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder n van de regeling.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1974 Gemeente Alkmaar College van burgemeester en wethouders
01-01-1974 Gemeente Bergen NH College van burgemeester en wethouders
01-01-1974 Gemeente Castricum College van burgemeester en wethouders
01-01-1974 Gemeente Heerhugowaard College van burgemeester en wethouders
01-01-1974 Gemeente Heiloo College van burgemeester en wethouders
01-01-1974 Gemeente Langedijk College van burgemeester en wethouders

Doel

  1. Het Schap heeft tot doel in haar rechtsgebied de Wet uit te voeren;

  2. Het Schap behartigt, met inachtneming van hetgeen hierover in de regeling is bepaald, de belangen van de gemeenten gezamenlijk en ieder afzonderlijk met betrekking tot de uitvoering van de Wet en richt zich op het behoud, herstel en bevorderen van arbeidsbekwaamheid, alsmede het in dienst nemen van c.q. (bevorderen van) uitstroom naar arbeidsplaatsen bij andere werkgevers van personen met een arbeidsbeperking.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Zaffier
Datum van oprichting 01-01-1974
Telefoon (072) 567 88 90 (algemeen)
(072) 567 88 74 (pers)
Fax (072) 567 88 00
Internet https://wnk.nl (algemeen)
https://wnk.nl/contact (contact)
E-mail info@wnk.nl (algemeen)
Contactpagina https://wnk.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?