Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Zaffier

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-04-2022 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 05-12-2023 Op 15-02-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-12-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Zaffier Noord
Hertog Aalbrechtweg 32
1823 DL Alkmaar
Noord-Holland
Postadres Postbus 9150
1800 GD Alkmaar
Bezoekadres Zaffier Centrum
Mallegatsplein 10
1815 AG Alkmaar
Noord-Holland

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Zaffier
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Zaffier
Archiefzorgdrager Zaffier

Functies

Directeur J.C. Mokveld

Bevoegdheden

Artikel 4 Taken en overdracht bevoegdheden

 1. De colleges dragen aan Zaffier hun bevoegdheden over op grond van de in artikel 1, eerste lid onder a genoemde Wetten,

 2. De colleges dragen aan Zaffier hun bevoegdheden over tot het verlenen van ondersteuning op het gebied van het gemeentelijk minimabeleid (gebaseerd op de artikelen 108, 147 en 149 van de Gemeentewet).

 3. De uitvoering als bedoeld in het eerste lid heeft mede betrekking op:

  1. het in dienst nemen/houden van personen, die op grond van de Wet sociale werkvoorziening daarvoor in aanmerking komen, voor zover voor die personen passende arbeid beschikbaar is;

  2. het actief begeleiden van personen met een arbeidsbeperking naar werk bij een reguliere werkgever;

  3. het oprichten en/of in stand houden van één of meer werkverbanden;

  4. het oprichten van één of meer private ondernemingen, alsmede het deelnemen in private ondernemingen;

  5. te besluiten op bezwaarschriften die in het kader van de uitgeoefende taken worden ingediend;

  6. de behandeling en afhandeling van klachten op basis van de door het algemeen bestuur vast te stellen interne en externe klachtenregeling.

 4. Een college kan voor de uitvoering van afzonderlijke taken, binnen het belang en het doel van Zaffier als bedoeld in artikel 3, opdrachten tot dienstverlening verlenen aan Zaffier.

 5. Zaffier, of een directe dan wel indirecte dochteronderneming van Zaffier met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid, kan met elke gemeente dienstverleningsovereen¬komsten overeenkomen met nadere afspraken ter uitvoering van de taken, bedoeld in dit artikel.

 6. Zaffier kan aan andere organen of rechtspersonen dan de deelnemende gemeenten (derden) diensten verlenen, binnen het belang en het doel van Zaffier als bedoeld in artikel 3, met dien verstande dat de omvang van deze taken niet meer mag bedragen dat toelaatbaar is op basis van de criteria voor inbesteding volgens het geldende aanbestedingsregime.

 7. Het Algemeen Bestuur van Zaffier regelt de voorwaarden waaronder de in de leden 5, 6, 7 en 9 genoemde taken worden uitgevoerd

 8. Zaffier kan door de colleges worden belast met de uitvoering van tijdelijke taken op grond van landelijke regelgeving, binnen het belang en het doel van Zaffier als bedoeld in artikel 3.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1974 Gemeente Alkmaar College van burgemeester en wethouders
01-01-1974 Gemeente Bergen NH College van burgemeester en wethouders
01-01-1974 Gemeente Castricum College van burgemeester en wethouders
01-01-1974 Gemeente Heiloo College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Dijk en Waard College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Uitgeest College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. Zaffier heeft tot doel, met inachtneming van hetgeen hierover in de regeling is bepaald, om door een efficiënte en effectieve uitvoering van de Wetten en het gemeentelijke minimabeleid de belangen van de gemeenten gezamenlijk, en ieder afzonderlijk, te behartigen op het gebied van inburgering, arbeidsparticipatie, sociale werkvoorziening en beschut werk, het behoud, herstel en bevorderen van arbeidsbekwaamheid, alsmede voor het in dienst nemen van c.q. (bevorderen van) uitstroom naar arbeidsplaatsen bij andere werkgevers van personen met een arbeidsbeperking, arbeidsintegratie en, indien nodig, financiële inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, bestrijding van armoede en het bevorderen van participatie in het maatschappelijk en sociale leven

 2. De deelnemers achten het ook in hun belang om de taken die zij zelf verzorgen en uitvoeren op het brede terrein van werk en inkomen zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten en daarom heeft Zaffier mede tot doel om door middel van overleg het beleid zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. emmen.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Zaffier
Datum van oprichting 01-01-1974
Telefoon (088) 404 60 00 (algemeen)
Fax (072) 567 88 00
Internet https://zaffier.nl (algemeen)
E-mail info@zaffier.nl (algemeen)
Contactpagina https://zaffier.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?