Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 27-08-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 20-02-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 27-08-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Westeinde 128
2512 HE Den Haag
Postadres Postbus 16130
2500 BC Den Haag

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden
Archiefzorgdrager Gemeente Den Haag

Bevoegdheden

  1. Het openbaar lichaam is belast met de taken die bij of krachtens de Wet publieke gezondheid of enige andere wet zijn opgedragen aan de gemeentelijke gezondheidsdienst als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Wet publieke gezondheid.
  2. Ter behartiging van de in artikel 3, aanhef onder a, genoemde belangen dragen de deelnemers over aan het algemeen bestuur van de regeling de taken en bevoegdheden die aan hen zijn toegekend in: a. de Wet publieke gezondheid en de daaronder vallende regelingen, uitgezonderd de taken en bevoegdheden inzake jeugdgezondheidszorg; b. artikel 1.61 en artikel 2.19 Wetkinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; c. artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging; d. gemeentelijke verordeningen ten aanzien van de uitvoering, het toezicht op en de handhaving van regels inzake seksinrichtingen.
  3. Ter behartiging van de in artikel 3, aanhef en onder b, genoemde belangen dragen de deelnemers over aan het algemeen bestuur van de regeling de taken en bevoegdheden die aan hen zijn toegekend in hoofdstuk 2 en artikel 4.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de daaronder vallende regelingen, voor zo ver deze taken en bevoegdheden strekken tot het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling, alsmede de taken en bevoegdheden die aan hen zijn toegekend in hoofdstuk 2 van de Jeugdwet en de daaronder vallende regelingen, voor zo ver deze taken en bevoegdheden strekken tot het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling.
  4. Bestuursorganen van het openbaar lichaam en ambtenaren aangesteld door het dagelijks bestuur kunnen, na instemming van het algemeen bestuur, door andere bestuursorganen worden aangewezen als toezichthouder inzake de naleving van voorschriften die strekken tot de bescherming van de belangen als bedoeld in artikel 3.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2018 Gemeente Delft
01-01-2018 Gemeente Den Haag
01-01-2018 Gemeente Leidschendam-Voorburg
01-01-2018 Gemeente Midden-Delfland
01-01-2018 Gemeente Pijnacker-Nootdorp
01-01-2018 Gemeente Rijswijk
01-01-2018 Gemeente Wassenaar
01-01-2018 Gemeente Westland
01-01-2018 Gemeente Zoetermeer

Doel

Het openbaar lichaam behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van: a. het bevorderen, beschermen en bewaken van de publieke gezondheid; b. het voorkomen van en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (5)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden
Datum van oprichting 01-01-2018
Telefoon (088) 355 01 00 (algemeen)
Internet https://www.ggdhaaglanden.nl (algemeen)
E-mail info@ggdhaaglanden.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?