Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Drechtwerk

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Snelliusstraat 10
3316 GV Dordrecht
Zuid-Holland
Postadres Postbus 528
3300 AM Dordrecht

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Drechtwerk
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Sociale Werkvoorziening Drechtwerk
Archiefzorgdrager Sociale Werkvoorziening Drechtwerk

Bevoegdheden

Artikel 11

 1. Alle taken en bevoegdheden in het kader van deze regeling die niet aan het Dagelijks Bestuur, de voorzitter, de secretaris of de algemeen directeur zijn opgedragen, berusten bij het Algemeen Bestuur.

 2. Naast de uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van het elders in deze regeling bepaalde, is het Algemeen Bestuur in elk geval belast met en bevoegd tot:

  1. het vaststellen van de ondernemings- en beleidsplannen;

  2. het vaststellen en wijzigen van de begroting;

  3. het vaststellen van de jaarrekening;

  4. het vaststellen van de winstbestemming/verliesdekking;

  5. het opstellen van voorwaarden voor toetreding en uittreding;

  6. het besluiten over toetreding en uittreding van andere gemeenten.

Artikel 17

Naast de uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van het elders in deze regeling bepaalde, is het Dagelijks Bestuur in ieder geval belast met en bevoegd tot:

a. het toezicht op al wat het openbaar lichaam aangaat;

b. de voorbereiding van al hetgeen in de vergadering van het Algemeen Bestuur ter overweging en beslissing moet worden gebracht;

c. het uitvoeren van de besluiten van het Algemeen Bestuur;

d. het toezicht op het beheren van de financiƫn van het openbaar lichaam;

e. het toezicht op het beheren van de eigendommen van het openbaar lichaam;

f. het huren en pachten van onroerende goederen;

g. het voorstaan van de belangen van het openbaar lichaam bij andere overheden en andere instellingen, diensten, personen waarmee contact voor het openbaar lichaam van belang is;

h. het afkondigen van besluiten waarvan afkondiging bij wet of bij besluit van het Algemeen Bestuur is voorgeschreven;

i. het geven van ongevraagd ontslag, uitgezonderd ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, aan Sw-werknemers;

j. het beslissen op bezwaarschriften en geschillen welke door zowel ambtelijke werknemers als Sw-werknemers worden aangedragen. Het Dagelijks Bestuur vraagt het advies van een bezwaarschriftencommissie alvorens tot een beslissing terzake wordt overgegaan.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2012 Gemeente Alblasserdam College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Dordrecht College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Papendrecht College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Sliedrecht College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Zwijndrecht College van burgemeester en wethouders

Doel

Het openbaar lichaam behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van:

a. het werkgeverschap van de Sw-werknemers en de ambtelijk werknemers die werkzaam zijn in het kader van de uitvoering van de wet.

b. Uitvoerende werkzaamheden in het kader van de wet, daaronder niet begrepen de taken die zijn opgedragen aan het openbaar lichaam Drechtsteden.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Sociale Werkvoorziening Drechtwerk
Alternatieve naam Drechtwerk
Datum van oprichting 01-01-1990

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.