Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Vurehout 2
1507 EC Zaandam
Postadres Postbus 2056
1500 GB Zaandam

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland

Bevoegdheden

Artikel 4 Het belang en de bevoegdheden

4.1 Doel van de samenwerking is het gezamenlijk behartigen en bevorderen van (de samenhang) binnen de publieke gezondheidzorg, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Dit betreft de volgende belangen:

a. het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam;

b. het (doen) organiseren van preventieve zorg aan de bevolking;

c. het voorkomen van vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;

d. alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin van het woord verband houdt.

4.2 Het openbaar lichaam is bevoegd tot:

a. het oprichten en instandhouden van een doelmatig georganiseerde GGD, als bedoeld in de Wpg;

b. het opstellen van een ( deel van het) crisisplan in het kader van een infectiecrisis welke gezamenlijk met het bestuur van de veiligheidsregio dient te worden vastgesteld;

c. de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, met inachtneming van het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling “Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio”;

d. het uitvoeren van taken voortkomend uit andere wetgeving.

4.3 Het algemeen bestuur kan besluiten of en in hoeverre wijziging (daaronder ook begrepen toevoeging van nieuwe en afstoting van bestaande taken) aangebracht wordt in het takenpakket, binnen het kader als bedoeld in artikel 4.1. Dit besluit wordt niet genomen als niet omtrent de verwachte eenmalige en structurele financiële consequenties voldoende inzicht is verkregen. Gemeenten zullen voorafgaande aan de besluitvorming omtrent voorgenomen wijzigingen gehoord worden. Hun bevindingen zullen middels hun vertegenwoordiging in het bestuur in de besluitvorming betrokken worden.

4.4 Taken worden naar omvang en kwaliteit voor alle gemeenten als basispakket gelijk uitgevoerd. Op verzoek van gemeenten kan de GGD tegen meerprijs extra taken (laten) verrichten. Bij de bepaling van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening worden wettelijke uitgangspunten in acht genomen.

4.5 Op verzoek en voor rekening van derden kunnen na een daartoe door het algemeen bestuur genomen besluit onder vaststelling van nadere voorwaarden werkzaamheden worden uitgevoerd.

4.6 De deelnemende gemeenten/derden verbinden zich voor de uitvoering van de hiervoor bedoelde taken voor eigen kosten geschikte ruimten beschikbaar te stellen.

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1999 Gemeente Beemster Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1999 Gemeente Edam-Volendam Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1999 Gemeente Landsmeer Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1999 Gemeente Oostzaan Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1999 Gemeente Purmerend Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1999 Gemeente Waterland Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1999 Gemeente Wormerland Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1999 Gemeente Zaanstad Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Doel van de samenwerking is het gezamenlijk behartigen en bevorderen van (de samenhang) binnen de publieke gezondheidzorg, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Dit betreft de volgende belangen:

a. het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam;

b. het (doen) organiseren van preventieve zorg aan de bevolking;

c. het voorkomen van vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;

d. alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin van het woord verband houdt.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland
Datum van oprichting 01-01-1999
Telefoon (0900) 254 54 54 (algemeen)
Internet https://www.ggdzw.nl (algemeen)
https://www.ggdzw.nl/contact (contact)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?