Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 21-12-2018 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 15-02-2024 Op 23-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 15-02-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Vurehout 2
1507 EC Zaandam
Postadres Postbus 2056
1500 GB Zaandam

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland

Bevoegdheden

Artikel 4 Het belang en de bevoegdheden

4.1 Doel van de samenwerking is het gezamenlijk behartigen en bevorderen van (de samenhang) binnen de publieke gezondheidzorg, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Dit betreft de volgende belangen:

a. het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam;

b. het (doen) organiseren van preventieve zorg aan de bevolking;

c. het voorkomen en vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;

d. alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin van het woord verband houdt.

4.2 Het openbaar lichaam is belast met:

a. het oprichten en instandhouden van een doelmatig georganiseerde GGD, als bedoeld in de Wpg;

b. het opstellen van een ( deel van het)crisisplan in het kader van een infectiecrisis welke gezamenlijk met het bestuur van de veiligheidsregio dient te worden vastgesteld;

c. de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, met inachtneming van het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling “Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio”;

d. het uitvoeren van taken welke bij of krachtens de Wpg zijn opgedragen aan de Colleges en op grond van die wet bij de GGD dienen te worden belegd;

e. het uitvoeren van taken voortkomend uit andere wetgeving.

4.3 Het Algemeen bestuur kan besluiten of en in hoeverre wijzigingen (daaronder niet begrepen toevoeging van taken) aangebracht moeten worden in het takenpakket, binnen het kader als bedoeld in artikel 4.1. Dit besluit wordt niet genomen als niet omtrent de verwachte eenmalige en structurele financiële consequenties voldoende inzicht is verkregen. Gemeenteraden zullen voorafgaand aan de besluitvorming omtrent voorgenomen wijzigingen gehoord worden. Hun bevindingen zullen door het bestuur in de besluitvorming worden betrokken.

4.4 Taken worden naar omvang en kwaliteit voor alle gemeenten als basispakket gelijk uitgevoerd. Op verzoek van gemeenten kan de GGD tegen meerprijs extra taken(laten) verrichten. Bij de bepaling van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening worden wettelijke uitgangspunten in acht genomen.

4.5 Op verzoek en voor rekening van derden kunnen na een daartoe door het Algemeen bestuur genomen besluit onder vaststelling van nadere voorwaarden werkzaamheden worden uitgevoerd.

4.6 De deelnemende gemeenten/derden verbinden zich voor de uitvoering van de hiervoor bedoelde taken voor eigen kosten geschikte ruimten beschikbaar te stellen.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1999 Gemeente Edam-Volendam College van burgemeester en wethouders
01-01-1999 Gemeente Landsmeer College van burgemeester en wethouders
01-01-1999 Gemeente Oostzaan College van burgemeester en wethouders
01-01-1999 Gemeente Purmerend College van burgemeester en wethouders
01-01-1999 Gemeente Waterland College van burgemeester en wethouders
01-01-1999 Gemeente Wormerland College van burgemeester en wethouders
01-01-1999 Gemeente Zaanstad College van burgemeester en wethouders

Doel

Doel van de samenwerking is het gezamenlijk behartigen en bevorderen van (de samenhang) binnen de publieke gezondheidzorg, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Dit betreft de volgende belangen:

a. het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam;

b. het (doen) organiseren van preventieve zorg aan de bevolking;

c. het voorkomen en vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;

d. alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin van het woord verband houdt.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland
Datum van oprichting 01-01-1999
Telefoon (0900) 254 54 54 (algemeen)
Internet https://www.ggdzw.nl (algemeen)
https://www.ggdzw.nl/contact (contact)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?