Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 24-02-2018 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 09-12-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 02-06-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 09-12-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Gemeente Rotterdam Stadswinkel Centrum
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam
Postadres Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond
Archiefzorgdrager Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond

Bevoegdheden

Artikel 10

 1. Het algemeen bestuur wijst de uitvoerende gemeente aan, besluit over de omvang van de inzet door de uitvoerende gemeente en de wijze waarop de hiermee gemoeide kosten worden doorberekend aan de gemeenten (de verrekeningssystematiek) voor de vaststelling van hun financiële bijdrage.

 2. Het algemeen bestuur besluit met unanimiteit van stemmen over de verrekeningssystematiek voor de vaststelling van de financiële bijdragen.

 3. Het algemeen bestuur neemt een apart besluit met unanimiteit van stemmen over de omvang van de inzet door de uitvoerende gemeente (inclusief de inzet van de secretaris). Op basis hiervan wordt een overeenkomst met de uitvoerende gemeente aangegaan en worden bijbehorende mandaten en machtigingen verleend. Bij dit besluit heeft het lid dat namens de uitvoerende gemeente in het bestuur zit geen stemrecht.

 4. Verder behoren alle andere bevoegdheden in het kader van deze regeling, die niet aan een ander orgaan zijn opgedragen, aan het algemeen bestuur.

Artikel 15

Het dagelijks bestuur is belast met:

a. een voortdurend toezicht op al wat het lichaam aangaat;

b. het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en beslissing zal worden voorgelegd;

c. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur;

d. het voorstaan van de belangen van het lichaam bij andere overheden, instellingen of personen, waarmee contact voor het lichaam van belang is;

e. het beheer van inkomsten en uitgaven van het lichaam;

f. de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;

g. het nemen van alle conservatoire maatregelen zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit.

h. de zorg voor de archiefbescheiden van de organen van het openbaar lichaam, overeenkomstig de in het kader van artikel 40 van de Archiefwet 1995 geldende regeling (Archiefverordening) van de uitvoerende gemeente;

i. de zorg voor de archiefbescheiden die worden gevormd krachtens de aan het bestuur van de regeling gedelegeerde taken.

Artikel 16

 1. Het dagelijks bestuur oefent, voor zover het algemeen bestuur daartoe besluit en naar door dat bestuur te stellen regels, de aan het algemeen bestuur wettelijk toegekende of krachtens de regeling hem toevallende bevoegdheden uit, met uitzondering van:

  1. het vaststellen en wijzigen van de begroting;

  2. het vaststellen van de rekening;

  3. het toetreden tot, het uittreden uit of het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling overeenkomstig hoofdstuk XI van deze regeling;

  4. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve en andere verenigingen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelname daaraan.

 2. Van besluiten van het algemeen bestuur als bedoeld in het eerste lid doet het dagelijks bestuur onverwijld mededeling aan de gemeenten.

Artikel 19

 1. De voorzitter is belast met het bevorderen van een goede behartiging van de zaken van het gemeenschappelijk openbaar lichaam.

 2. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen en van het dagelijks bestuur.

 3. Hij tekent alle stukken die van het algemeen of van het dagelijks bestuur uitgaan.

 4. Voorts is hij, naast het leiden van de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur, belast met:

  1. het terstond ter tafel brengen van alle tot het algemeen en/of het dagelijks bestuur gerichte brieven en andere stukken in de vergadering van het orgaan tot welks bevoegdheid het nemen van een beslissing omtrent de daarin behandelde zaak behoort;

  2. het daadwerkelijk doen uitvoeren van de besluiten van het dagelijks bestuur;

  3. het zo nodig instellen van een onderzoek, voordat bepaalde zaken ter overweging en beslissing worden voorgelegd aan het algemeen en/of het dagelijks bestuur.

Artikel 20

 1. De voorzitter vertegenwoordigt het lichaam in en buiten rechte.

 2. Indien de voorzitter behoort tot het bestuur van een gemeente die partij is in een rechtsgeding waarbij het lichaam is betrokken, wordt het lichaam door een ander, door het dagelijks bestuur aan te wijzen lid van dit bestuur, vertegenwoordigd.

Deelnemende organisaties (15)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-05-2014 Gemeente Albrandswaard College van burgemeester en wethouders
01-05-2014 Gemeente Barendrecht College van burgemeester en wethouders
01-05-2014 Gemeente Brielle College van burgemeester en wethouders
01-05-2014 Gemeente Capelle aan den IJssel College van burgemeester en wethouders
01-05-2014 Gemeente Goeree-Overflakkee College van burgemeester en wethouders
01-05-2014 Gemeente Hellevoetsluis College van burgemeester en wethouders
01-05-2014 Gemeente Krimpen aan den IJssel College van burgemeester en wethouders
01-05-2014 Gemeente Lansingerland College van burgemeester en wethouders
01-05-2014 Gemeente Maassluis College van burgemeester en wethouders
01-05-2014 Gemeente Ridderkerk College van burgemeester en wethouders
01-05-2014 Gemeente Rotterdam College van burgemeester en wethouders
01-05-2014 Gemeente Schiedam College van burgemeester en wethouders
01-05-2014 Gemeente Vlaardingen College van burgemeester en wethouders
01-05-2014 Gemeente Westvoorne College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Nissewaard College van burgemeester en wethouders

Doel

Het lichaam heeft tot doel te zorgen voor een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van bovenlokale taken, met inachtneming van de bepalingen in de Jeugdwet.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond
Alternatieve naam Jeugdhulp Rijnmond
Datum van oprichting 01-05-2014
Telefoon 14 010 (algemeen (Rotterdam))
Internet https://www.jeugdhulprijnmond.nl (algemeen)
https://www.jeugdhulprijnmond.nl/contact (contact)
E-mail info@jeugdhulprijnmond.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.jeugdhulprijnmond.nl/contact/

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?