Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-06-2017 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 04-06-2024 Op 04-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 04-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Oostvaardersdijk 01-13
8242 PA Lelystad

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Het Flevolands Archief
Archiefzorgdrager Het Flevolands Archief

Bevoegdheden

Aan Het Flevolands Archief zijn de volgende werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de deelnemers overgedragen:

a. de beheerstaken, te onderscheiden in het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden en collecties die berusten in de in artikel 3, eerste lid, genoemde archiefbewaarplaatsen;

b. de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, tweede en derde lid, 16, tweede lid, 19, 28, 29, derde lid, 31 en 32, derde lid, 36, 37, derde lid, van de Archiefwet 1995;

c. de bevoegdheid van de Minister om op grond van de artikelen 25 en 26, tweede lid, van de Archiefwet 1995 de rijksarchivaris in de provincie te benoemen, te schorsen en te ontslaan;

d. het adviseren en doen van voorstellen aan de deelnemers over de taken en bevoegdheden, die door de deelnemers worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 6, 7, 8, 12, 13, 27, 29, tweede lid, 30, 32, tweede lid, 35 en 37, tweede lid van de Archiefwet 1995;

e. het adviseren aan de provincie, de gemeenten en het waterschap op grond van artikel 15, eerste lid van de Archiefwet 1995 inzake het vaststellen van beperkingen aan de openbaarheid van over te brengen archiefbescheiden;

f. het verrichten van door een of meer deelnemers opgedragen andere taken die verband houden met de behartiging van de belangen, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-06-2017 Gemeente Dronten College van burgemeester en wethouders
01-06-2017 Gemeente Lelystad College van burgemeester en wethouders
01-06-2017 Gemeente Urk College van burgemeester en wethouders
01-06-2017 Gemeente Zeewolde College van burgemeester en wethouders
01-06-2017 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Minister
01-06-2017 Provincie Flevoland Gedeputeerde staten
01-06-2017 Zuiderzeeland Dagelijks bestuur

Doel

De regeling wordt getroffen met het doel de belangen die de deelnemers hebben bij goed beheer van de archiefbescheiden en collecties, die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie, de archiefbewaarplaats van de provincie, de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten en de archiefbewaarplaats van het waterschap, en alle daarbij behorende aangelegenheden in gezamenlijkheid te behartigen.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Het Flevolands Archief
Datum van oprichting 01-06-2017
Telefoon (0320) 82 04 27 (algemeen)
Internet https://www.hetflevolandsarchief.nl (algemeen)
E-mail info@hetflevolandsarchief.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?