Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Letterhoeke

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Boterhoek 1
8911 DH Leeuwarden
Postadres Postbus 2637
8901 AC Leeuwarden

Algemene informatie

Citeertitel Regeling Letterhoeke
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Mandaat
Bronhouder Tresoar
Archiefzorgdrager Tresoar

Bevoegdheden

Artikel 2

3. Aan Letterhoeke worden de navolgende werkzaamheden, taken en bevoegdheden opgedragen:

a. de beheerstaken, te onderscheiden in het behouden, bewerken en benutten van de collecties en archiefbescheiden die berusten bij de in het tweede lid genoemde instellingen;

b. het adviseren en het doen van voorstellen aan de minister over de taken en bevoegdheden, die door de minister worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 6, 7, 8, 12, 13 en 15 eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995;

c. het verrichten van door de minister, respectievelijk provinciale of gedeputeerde staten opgedragen andere taken die verband houden met de behartiging van de belangen, bedoeld in het tweede lid;

d. de taken en bevoegdheden bedoeld in de artikelen 15 derde lid, 16 tweede lid, 17, 18, 20 en 26, tweede lid, van de Archiefwet 1995.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
29-08-2002 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Staatssecretaris
29-08-2002 Provincie Fryslân Gedeputeerde staten,
Provinciale staten
29-08-2002 Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum

Doel

Letterhoeke is ingesteld met het doel de belangen van de minister, het provinciaal bestuur en het bestuur van de stichting bij alle aangelegenheden betreffende de collecties en archiefbescheiden, die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Fryslân, de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden en het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum te Leeuwarden, in gezamenlijkheid te behartigen. Letterhoeke stelt zich tevens ten doel het in de collecties en archieven ondergebrachte cultureel erfgoed op actieve wijze toegankelijk te maken en te houden voor en onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Letterhoeke bevordert daarenboven de Friese literatuur en de verbreding daarvan door het literaire klimaat in Fryslân te verbreden in de meest brede zin.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Tresoar
Datum van oprichting 29-08-2002
Telefoon (058) 789 07 89 (algemeen)
Internet https://www.tresoar.nl (algemeen)
https://www.tresoar.nl/contact/Pages/Reageer.aspx (contactformulier)
E-mail info@tresoar.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.tresoar.nl/contact/Pages/Contact.aspx

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?