Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Tresoar

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 01-09-2021 Op 16-06-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 01-09-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Boterhoek 1
8911 DH Leeuwarden
Postadres Postbus 2637
8901 AC Leeuwarden

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Tresoar
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Mandaat
Bronhouder Tresoar
Archiefzorgdrager Tresoar

Bevoegdheden

Artikel 2b

 1. Het bestuur van Tresoar voert voor minister de navolgende werkzaamheden, taken en bevoegdheden uit:

  1. de beheerstaken, te onderscheiden in het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats

  2. de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 17, 18, 19 en 20, van de Archiefwet 1995;

  3. de bevoegdheid van de minister om op grond van de artikelen 25 en 26, tweede lid, van de Archiefwet 1995 de rijksarchivaris in de provincie te benoemen, te schorsen en te ontslaan;

 2. het adviseren en het doen van voorstellen aan de minister over de taken en bevoegdheden, die door de minister of gedeputeerde staten worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 6, 7, 8, 12, 13 en 15, eerste en tweede lid, van de Archiefwet 1995.

 3. Het bestuur van Tresoar voert voor gedeputeerde staten de volgende taken uit:

  1. het beheer, de uitbreiding en het publiek toegankelijk maken van de collecties van de voormalige Provinciale en Buma Bibliotheek, en

  2. het bevorderen van de Friese literatuur en de ontwikkeling ervan door het Friese literaire klimaat te verbreden in de meest ruime zin.

 4. Het bestuur van Tresoar voert voor het stichtingsbestuur de volgende taken uit:

  het beheer, de uitbreiding en het publiek toegankelijk maken van de collecties van de stichting.

 5. Aan het bestuur van Tresoar kunnen door de minister, gedeputeerde staten en de stichting andere taken die verband houden met de behartiging van de belangen, bedoeld in artikel 2, worden opgedragen.

 6. De taken als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid worden uitgevoerd met inachtneming van de door of ten behoeve van de minister, de provincie en de stichting vastgestelde beleidskaders, beleidsregels en overige instructies.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
29-08-2002 Provincie Fryslân Gedeputeerde staten,
Provinciale staten
29-08-2002 Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum
01-07-2021 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Minister

Doel

Deze regeling wordt getroffen met het doel de belangen van de minister, gedeputeerde staten en het stichtingsbestuur te behartigen met betrekking tot de collecties en archiefbescheiden die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie, de collectie van de voormalige Provinciale en Buma Bibliotheek en de tot 2002 onder het beheer van de stichting berustende collecties van de stichting

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Tresoar
Datum van oprichting 29-08-2002
Telefoon (058) 789 07 89 (algemeen)
Internet https://www.tresoar.nl (algemeen)
https://www.tresoar.nl/contact/Pages/Reageer.aspx (contactformulier)
E-mail info@tresoar.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.tresoar.nl/contact/Pages/Contact.aspx

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?