Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-04-2016 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 08-04-2022 Op 13-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 08-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG Gouda
Postadres Postbus 305
2800 AH Gouda

Algemene informatie

Citeertitel De Gemeenschappelijke Regeling Regio Midden-Holland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Regio Midden-Holland
Archiefzorgdrager Regio Midden-Holland
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | cultuur,
economie | handel,
economie | kenniseconomie,
economie | transport,
natuur en milieu | klimaatverandering,
onderwijs en wetenschap | beroepsonderwijs,
ruimte en infrastructuur | ruimtelijke ordening,
verkeer | openbaar vervoer,
verkeer | rail- en wegverkeer,
zorg en gezondheid | jeugdzorg

Bevoegdheden

Taken en bevoegdheden Artikel 4

 1. De regio heeft tot taak de navolgende gemeenschappelijke belangen te behartigen;

  1. Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt;

  2. Natuur, Water en Recreatie;

  3. Ruimte en Wonen;

  4. Sociaal Domein;

  5. Verkeer en Vervoer;

  6. Alsmede alle andere onderwerpen die bij gelijkluidend besluit ter behartiging aan de regio zijn opgedragen door de raden, colleges en/of burgemeesters, ieder voor zover het diens bevoegdheid betreft. Besluitvorming over dit onderwerp vindt plaats bij unanimiteit.Deze gemeenschappelijke belangen kunnen zowel op structurele als op projectmatige basis behartigd kunnen worden.

 2. Ter behartiging van de in lid 1 genoemde belangen voert de regio, op basis van daartoe door de bestuursorganen van gemeenten genomen besluiten, naast de algemene coördinerende taak als bedoeld in het eerste lid, de volgende taken uit:

  1. het aanvragen en verstrekken van subsidies.

  2. alle andere taken die bij gelijkluidend besluit ter behartiging aan de regio zijn opgedragen door de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten, ieder voor zover het diens bevoegdheid betreft. Besluitvorming over dit onderwerp vindt plaats door middel van gelijkluidende besluitvorming van de bestuursorganen van twee of meer deelnemende gemeenten. De uitvoering van de taken zal beperkt blijven tot de gemeenten die deze aan de regio hebben opgedragen.

 3. Aan de regio zijn/worden, ter vervulling van de in lid 2 genoemde taken met betrekking tot de in lid 1 genoemde gemeenschappelijke belangen, bevoegdheden van regeling en bestuur toegekend binnen de grens van artikel 30 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Hiertoe behoort, indien de opgedragen taken hiertoe nopen, het heffen van rechten als bedoeld in de Gemeentewet en het heffen van rechten op grond van bijzondere wetten.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-04-2016 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2016 Gemeente Gouda Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2016 Gemeente Krimpenerwaard Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2016 Gemeente Waddinxveen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2016 Gemeente Zuidplas Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regio Midden-Holland
Datum van oprichting 01-04-2016
Internet https://www.regiomiddenholland.nl (algemeen)
https://www.regiomiddenholland.nl/shortcuts/sendcontactmessage.aspx (contact)
E-mail info@regiomiddenholland.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.regiomiddenholland.nl/shortcuts/sendcontactmessage.aspx
Sociale Media @MiddenHolland (X)
Regio Midden-Holland (LinkedIn)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?