Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Spieringweg 835
2142 ED Cruquius
Postadres Postbus 297
2130 AG Hoofddorp

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland
Archiefzorgdrager Gemeente Haarlem

Bevoegdheden

Artikel 4 Bevoegdheden

  1. Ter verwezenlijking van de in artikel 3 genoemde belangen en in artikel 3 genoemde taken dragen de colleges hun bevoegdheden op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening en de daarmee samenhangende wetten en regelingen over aan het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie, behoudens de beleidsmatige bevoegdheden die met de uitoefening van deze bevoegdheden verbonden zijn.

  2. De werkzaamheden worden nader geduid in dienstverleningsovereenkomsten.

  3. Aan het werkvoorzieningsschap worden geen verordenende bevoegdheden ingevolge de Wet Sociale Werkvoorziening en de uit deze wet voortvloeiende wettelijke voorschriften toegekend.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1986 Gemeente Bloemendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-1986 Gemeente Haarlem College van burgemeester en wethouders
01-01-1986 Gemeente Heemstede College van burgemeester en wethouders
01-01-1986 Gemeente Zandvoort College van burgemeester en wethouders

Doel

  1. De gemeenschappelijke regeling is getroffen ter uitvoering en behartiging van de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de sociale werkvoorziening.

  2. De bedrijfsvoeringsorganisatie draagt gelet op de behartiging van de belangen zoals bedoeld in het eerste lid zorg voor een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering van de bij of krachtens de Wet Sociale Werkvoorziening opgedragen taken.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland
Alternatieve naam Spaarne Werkt
Datum van oprichting 01-01-1986
Telefoon (023) 543 47 67 (algemeen)
Internet https://www.spaarnewerkt.nl (algemeen)
E-mail info@spaarnewerkt.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?