Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Kennemerland

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Zijlvest 39
2011 VB Haarlem
Postadres Postbus 511
2003 PB Haarlem

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Regio West-Kennemerland
Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijk orgaan
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeenschappelijk Orgaan schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland
Archiefzorgdrager Gemeenschappelijk Orgaan schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland

Bevoegdheden

Artikel 4 Taken gemeenschappelijk orgaan

Ter behartiging van de in artikel 3 te behartigen belangen voert het gemeenschappelijk orgaan taken uit, welke zijn onder te verdelen in drie percelen, zoals omschreven in de artikelen 5, 6 en 7.

Artikel 11 Overige bevoegdheden gemeenschappelijk orgaan

  1. Het gemeenschappelijk orgaan is voorts, voor zover het betreft de deelname aan de artikel 5, 6 en 7 genoemde percelen, bevoegd om beslissingen te nemen omtrent:

    1. de vaststelling van het beleid en jaarplan/bedrijfsplan voor de uitvoering van de op grond van artikel 10 gemandateerde taken en bevoegdheden, jaarlijks vast te stellen voor 1 december voorafgaand aan het jaar waarop het plan betrekking heeft;

    2. de vaststelling van het leerplichtjaarverslag en de effectrapportage, het aanbieden aan de Colleges en de verzending aan het Ministerie van OCW;

    3. de vaststelling van de instructie leerplichtambtenaar en RMC-functionaris, voor zover het betreft de in het derde lid van dit artikel genoemde gemeenten die deelnemen aan perceel 2;

  2. De colleges verlenen, ten behoeve van de uitvoering van de gemandateerde taken en binnen de kaders van de begroting, volmacht aan het gemeenschappelijk orgaan voor het aangaan van overeenkomsten met derden binnen de vastgestelde begroting van het gemeenschappelijk orgaan.

  3. Alle correspondentie van het gemeenschappelijk orgaan alsmede besluiten wordt/worden ondertekend door of namens de voorzitter en de secretaris van het gemeenschappelijk orgaan.

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2014 Gemeente Beverwijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Bloemendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Haarlem College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Heemskerk College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Heemstede College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Velsen College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Zandvoort College van burgemeester en wethouders

Doel

Deze regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie ten behoeve van het efficiënt en doelmatig samenwerken van de deelnemende gemeenten, een en ander voor zover het betreft de deelname van die gemeenten aan een of meerdere percelen.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeenschappelijk Orgaan schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland
Datum van oprichting 01-01-2014
Telefoon (023) 511 51 15 (gemeente Haarlem)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?