Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Midden-Hollandhuis
Thorbeckelaan 5
2805 CA Gouda
Postadres Postbus 45
2800 AA Gouda

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst Midden-Holland
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Midden-Holland
Beleidsterreinen natuur en milieu,
wonen | bouwen en verbouwen

Bevoegdheden

Artikel 4 Taken

 1. Aan de omgevingsdienst komen ter behartiging van de belangen waarvoor de regeling is getroffen, de volgende taken en bevoegdheden toe:

  1. Het verrichten van adviserende, ondersteunende en voorbereidende werkzaamheden op het gebied van de zorg voor het omgevingsrecht en de uitvoering van programma’s en projecten op het gebied van omgeving;

  2. Het namens de colleges van burgemeester en wethouders van de regiogemeenten en voor zover daartoe mandaat is verleend, uitvoeren van de bij of krachtens de navolgende wetten toebedeelde taken en bevoegdheden:

   1. de Wet milieubeheer;

   2. de Wet geluidhinder;

   3. de Wet bodembescherming;

   4. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

   5. de Wet ruimtelijke ordening;

   6. de Woningwet;

   7. de Gemeentewet;

   8. e Algemene wet bestuursrecht;

   9. de Wet openbaarheid van bestuur.

   10. de Omgevingswet.

   11. Het namens de colleges van burgemeester en wethouders van de regiogemeenten tevens uitvoeren van omgevingstaken op grond van andere wet- en regelgeving dan genoemd in het eerste lid, onder b, voor zover daartoe mandaat is verleend;

   12. Het namens Gedeputeerde Staten en voor zover daartoe mandaat is verleend uitvoeren van de volgende taken en bevoegdheden, met inachtneming van met de provincie overeengekomen beleid:

   13. de taken en bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid onder b, voor zover Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag zijn;

   14. omgevingstaken op grond van andere wet- en regelgeving dan onder a. genoemd;

 2. Aan de omgevingsdienst komen voorts die taken en bevoegdheden toe welke op verzoek van een of meer colleges van B en W van de regiogemeenten of Gedeputeerde Staten worden uitgevoerd en uitgeoefend.

 3. Met betrekking tot de uitvoering en nadere invulling van de in de vorige leden genoemde taken worden door of namens het dagelijks bestuur met de deelnemers schriftelijk werkafspraken en afspraken over vergoedingen gemaakt.

 4. Voor zover bij de mandaatverlening niet anders is bepaald kan ten aanzien van de aan de omgevingsdienst in mandaat toekomende taken en bevoegdheden ondermandaat worden verleend.

 5. Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen ter bescherming van het milieu, de uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid gaan strekken ter uitvoering van een andere regeling dan ter uitvoering waarvan zij ten tijde van het van kracht worden van deze regeling strekten, dan wel indien in deze werkzaamheden ten gevolge van een dergelijke wijziging veranderingen optreden, blijven zij, voor zover hun strekking en omvang door hun wijziging niet wezenlijk veranderen, behoren tot de taken die in de genoemde artikelleden aan de omgevingsdienst zijn opgedragen.

 6. Werkzaamheden met betrekking tot de in lid 1 onder b en c bedoelde taken en bevoegdheden die zijn gestart door de Milieudienst Midden-Holland voor het operationeel worden van de omgevingsdienst, worden voortgezet of overgenomen door de Omgevingsdienst Midden-Holland.

 7. De omgevingsdienst kan tevens taken uitvoeren of diensten verrichten voor en op verzoek van andere instanties dan de deelnemers. Met betrekking tot de uitvoering en nadere invulling van deze taken worden door of namens het dagelijks bestuur met de betreffende instanties schriftelijk werkafspraken en afspraken over vergoedingen gemaakt.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
18-04-2012 Gemeente Alphen aan den Rijn College van burgemeester en wethouders
18-04-2012 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk College van burgemeester en wethouders
18-04-2012 Gemeente Gouda College van burgemeester en wethouders
18-04-2012 Gemeente Waddinxveen College van burgemeester en wethouders
18-04-2012 Gemeente Zuidplas College van burgemeester en wethouders
18-04-2012 Provincie Zuid-Holland Gedeputeerde staten
01-01-2015 Gemeente Krimpenerwaard College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van Gedeputeerde Staten en bestuursorganen van de regiogemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 4, eerste lid, onder b genoemde wetten.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Midden-Holland
Afkorting ODMH
Datum van oprichting 18-04-2012
Telefoon (088) 545 00 00 (algemeen)
Internet https://www.odmh.nl (algemeen)
E-mail info@odmh.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.odmh.nl/over-odmh/contact/

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?