Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling GBLT

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Stadskantoor Zwolle
Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Postadres Postbus 1098
8001 BB Zwolle

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling GBLT
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder GBLT
Archiefzorgdrager GBLT

Bevoegdheden

Artikel 6

  1. Aan GBLT en zijn organen komen de bevoegdheden toe die in de regeling aan GBLT en zijn organen zijn toegekend.

  2. Aan het dagelijks bestuur van GBLT wordt door de colleges van de deelnemers overgedragen de bevoegdheid tot heffing en invordering van de belastingen en/of andere taken die de deelnemers opdragen aan GBLT.

  3. Aan het dagelijks bestuur van GBLT wordt door de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten overgedragen de bevoegdheden tot uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.

  4. Aan het dagelijks bestuur van GBLT kunnen door de colleges van B&W van de deelnemende gemeente(n) bevoegdheden worden overgedragen met betrekking tot de inrichting en/of het beheer van andere basisregistraties.

  5. De bevoegdheden, bedoeld in het tweede, derde en vierde lid, worden door het DB bijgehouden in een openbaar register.

  6. Het algemeen bestuur kan besluiten tot deelneming in een belangenvereniging ter behartiging van een of meer belangen van GBLT, onverminderd het bepaalde in artikel 64a van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2011 Rijn en IJssel Dagelijks bestuur
01-01-2011 Zuiderzeeland Dagelijks bestuur
01-01-2013 Gemeente Dronten College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Leusden College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Nijkerk College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Vallei en Veluwe Dagelijks bestuur
01-01-2014 Gemeente Zwolle College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Vechtstromen Dagelijks bestuur
01-01-2016 Drents Overijsselse Delta Dagelijks bestuur
01-01-2016 Gemeente Bunschoten College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Dalfsen College van burgemeester en wethouders

Doel

GBLT heeft als doelstelling zorg te dragen voor een efficiënte en effectieve heffing en invordering van belastingen, voor de heffing en invordering waarvan de vertegenwoordigende organen van de deelnemers belastingverordeningen en kwijtscheldingsregels hebben vastgesteld, elk voor zover het hun grondgebied betreft, de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en desgewenst de inrichting en/of het beheer van andere basisregistraties.

Grondslagen (10)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (8)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan GBLT
Datum van oprichting 01-01-2011
Telefoon (088) 064 55 55 (algemeen)
Internet https://gblt.nl/contact (service en contact)
https://gblt.nl (algemeen)
Contactpagina https://gblt.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?