Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling GBLT

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 15-04-2024 Op 15-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 15-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadskantoor Zwolle
Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Postadres Postbus 1098
8001 BB Zwolle

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling GBLT
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder GBLT
Archiefzorgdrager GBLT

Bevoegdheden

Bevoegdheden Artikel 6

  1. Aan GBLT en zijn organen komen de bevoegdheden toe die in de Regeling aan GBLT en zijn organen zijn toegekend.

  2. De colleges van de deelnemers dragen de bevoegdheden over die benodigd zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de heffing en invordering van de belastingen, heffingen en rechten, de Wet waardering onroerende zaken, de inrichting en/of het beheer van andere basisregistraties, en/of andere taken, een en ander als aangegeven in de van deze regeling onderdeel uitmakende bijlage.

  3. Het college van een deelnemer kan bevoegdheden als bedoeld in het tweede lid, voor zover die niet reeds zijn overgedragen, aan GBLT overdragen. De colleges en de vertegenwoordigende organen van de deelnemers verlenen elkaar automatisch wederzijdse toestemming voor deze overdracht. Het college van de deelnemer dient een verzoek tot overdracht van de betreffende bevoegdheid in bij het algemeen bestuur. Een overdracht van bevoegdheden behoeft de instemming van ¾ van de uitgebrachte stemmen van het algemeen bestuur. Na instemming van het algemeen bestuur draagt het college van de betreffende deelnemer door middel van een delegatiebesluit de bevoegdheid over.

  4. Het algemeen bestuur is bevoegd om op verzoek van een college van een deelnemer bevoegdheden terug te leggen bij de deelnemer, met dien verstande dat hierbij een opzegtermijn van één jaar in acht wordt genomen en deze bepaling niet geldt in geval van een wens tot uittreding van een deelnemer als bedoeld in artikel 48 van de regeling.

  5. Het algemeen bestuur bepaalt de voorwaarden waaronder bevoegdheden worden overgedragen of teruggelegd.

  6. Het dagelijks bestuur past bij overdracht of teruglegging van bevoegdheden de bijlage als bedoeld in het tweede lid aan, zendt deze bijlage aan de deelnemers, en draagt ervoor zorg dat de bijlage wordt bekendgemaakt.

  7. De aan GBLT overgedragen bevoegdheden worden door het dagelijks bestuur bijgehouden in een openbaar register.

Deelnemende organisaties (12)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2011 Rijn en IJssel Dagelijks bestuur
01-01-2011 Zuiderzeeland Dagelijks bestuur
01-01-2013 Gemeente Dronten College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Leusden College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Nijkerk College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Vallei en Veluwe Dagelijks bestuur
01-01-2014 Gemeente Zwolle College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Vechtstromen Dagelijks bestuur
01-01-2016 Drents Overijsselse Delta Dagelijks bestuur
01-01-2016 Gemeente Bunschoten College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Dalfsen College van burgemeester en wethouders
01-01-2024 Gemeente Ommen College van burgemeester en wethouders

Doel

GBLT heeft als doelstelling zorg te dragen voor een efficiënte en effectieve heffing en invordering van belastingen, voor de heffing en invordering waarvan de vertegenwoordigende organen van de deelnemers belastingverordeningen en kwijtscheldingsregels hebben vastgesteld, elk voor zover het hun grondgebied betreft, de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en desgewenst de inrichting en/of het beheer van andere basisregistraties.

Grondslagen (10)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (8)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan GBLT
Datum van oprichting 01-01-2011
Telefoon (088) 064 55 55 (algemeen)
Internet https://gblt.nl/contact (service en contact)
https://gblt.nl (algemeen)
Contactpagina https://gblt.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?