Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Regeling Regio Rivierenland

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 28-01-2022 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-02-2022 Op 23-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-02-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Burgemeester Van Lidth de Jeudelaan 3
4001 VK Tiel
Gelderland
Postadres Postbus 137
4000 AC Tiel

Algemene informatie

Citeertitel Regeling Regio Rivierenland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Regio Rivierenland
Archiefzorgdrager Regio Rivierenland
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | cultuur,
cultuur en recreatie | recreatie,
economie,
economie | energie,
economie | handel,
economie | ondernemen,
economie | transport,
natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | bodem,
natuur en milieu | geluid,
natuur en milieu | lucht,
natuur en milieu | stoffen,
onderwijs en wetenschap,
onderwijs en wetenschap | basisonderwijs,
onderwijs en wetenschap | hoger onderwijs,
onderwijs en wetenschap | voortgezet onderwijs,
openbare orde en veiligheid,
organisatie en bedrijfsvoering,
ruimte en infrastructuur | netwerken,
ruimte en infrastructuur | ruimtelijke ordening,
ruimte en infrastructuur | waterbeheer,
sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid,
sociale zekerheid | gezin en kinderen,
sociale zekerheid | ouderen,
verkeer | openbaar vervoer,
verkeer | rail- en wegverkeer,
verkeer | scheepvaart

Bevoegdheden

Artikel 7 Bevoegdheden

 1. Ten behoeve van de uitvoering van de in artikel 5, eerste lid, onderdeel b, genoemde taken komen aan het bestuur van het openbaar lichaam alle bevoegdheden tot regeling en bestuur toe als die daarvoor bij of krachtens enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen zijn of worden toegekend, met dien verstande dat aan het bestuur van het openbaar lichaam niet de bevoegdheid wordt overgedragen belastingen of rechten te heffen.

 2. De bestuursorganen van de gemeenten oefenen hun bevoegdheden tot regeling en bestuur niet uit ten aanzien van gemeentelijke taken, genoemd in artikel 5, eerste lid, onderdeel b.

 3. vervallen.

 4. vervallen.

 5. Ten behoeve van de uitvoering van de in artikel 5, eerste lid, onder d, genoemde taken komt aan het bestuur van het openbaar lichaam de bevoegdheid toe tot

  1. het zorgdragen voor de inkoop van diensten en het beheer daarvan;

  2. het vervullen van de rol van opdrachtgever bij overeenkomsten met vervoerders en de regiecentrale, en

  3. het zorgdragen voor de ondersteuning en organisatie van het regionale vervoersoverleg.

 6. Ten behoeve van de uitvoering van de in artikel 5, tweede lid, bedoelde taken worden de daarbij behorende bevoegdheden door de betreffende bestuursorganen van de deelnemende gemeenten door middel van een besluit tot mandaat verleend aan respectievelijk het bestuur of de ambtenaren van het openbaar lichaam.

 7. Ten behoeve van de uitvoering van de in artikel 5, eerste lid, onder e, genoemde taak komt aan het bestuur van het openbaar lichaam de bevoegdheid toe om algemeen verbindende voorschriften vast te stellen om subsidies te kunnen verstrekken.

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1986 Gemeente Buren Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1986 Gemeente Culemborg Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1986 Gemeente Maasdriel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1986 Gemeente Neder-Betuwe Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1986 Gemeente Tiel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1986 Gemeente West Maas en Waal Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1986 Gemeente Zaltbommel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2019 Gemeente West Betuwe Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Regio Rivierenland is opgericht om de deelnemende gemeenten te ondersteunen en te faciliteren op alle terreinen waarop gemeenten zich richten en een verantwoordelijkheid hebben. Dit gebeurt door gemeentelijke taken aan de Regio over te dragen, contracten met de Regio af te sluiten over het leveren van diensten en afspraken te maken over beleidsmatige afstemming.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regio Rivierenland
Datum van oprichting 01-01-1986
Telefoon (0344) 63 85 55 (algemeen)
Fax (0344) 63 85 00
Internet https://www.regiorivierenland.nl (algemeen)
https://www.fruitdelta.nl ()
E-mail info@regiorivierenland.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (5)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?