Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2021

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 15-07-2022 Op 21-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 15-07-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
Postadres Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2021
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Beleidsterreinen economie | energie,
natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | bodem,
natuur en milieu | geluid,
natuur en milieu | lucht,
natuur en milieu | natuur- en landschapsbeheer,
natuur en milieu | stoffen,
natuur en milieu | water,
openbare orde en veiligheid | veiligheid,
organisatie en bedrijfsvoering

Bevoegdheden

Artikel 31: Overdracht bevoegdheden

Aan het bestuur van de Omgevingsdienst worden geen bevoegdheden overgedragen.

Artikel 32: Mandaatverlening

  1. De colleges kunnen aan het dagelijks bestuur onderscheidenlijk de secretaris mandaat verlenen ter uitvoering van de bevoegdheden van het betreffende college, voor zover deze binnen het belang van deze regeling vallen. Onverminderd het bepaalde in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht moet de secretaris instemmen met de mandaatverlening door het betreffende college.

  2. Gedeputeerde staten van de provincie en de colleges van de gemeenten verplichten zich er voor zorg te dragen dat namens hun bestuur ten minste de bevoegdheden noodzakelijk voor de uitvoering van het basistakenpakket en de VTH-taken voor BRZO- en RIE4-bedrijven aan het dagelijks bestuur onderscheidenlijk de secretaris in mandaat worden opgedragen.

  3. De krachtens dit artikel genomen mandaatbesluiten worden overeenkomstig artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht bekendgemaakt, onverminderd het bepaalde in artikel 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Voorts worden de mandaatbesluiten opgenomen in een register.

Artikel 33: Privaatrechtelijke bevoegdheden

  1. De privaatrechtelijke bevoegdheden van de Omgevingsdienst worden ingekaderd door de begroting, en nader ingevuld in onder meer het directiereglement en het treasurystatuut. Bij de ter inzagelegging van de ontwerpbegroting wordt melding gemaakt van voorgenomen rechtshandelingen die een bedrag van € 2,5 miljoen te boven gaan.

  2. Het algemeen bestuur kan slechts bij vijf zesde meerderheid besluiten tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2013 Gemeente Aalsmeer College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Amstelveen College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Diemen College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Haarlemmermeer College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Ouder-Amstel College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Uithoorn College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Zaanstad College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Provincie Noord-Holland Gedeputeerde staten

Doel

De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de colleges bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. Voorts wordt de regeling getroffen ter behartiging van de taken voortvloeiend uit het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Afkorting OD NZKG
Datum van oprichting 01-01-2013
Telefoon (088) 567 02 00 (algemeen)
Internet https://www.odnzkg.nl (algemeen)
https://loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier (contactformulier)
Contactpagina https://loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier/

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?