Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling betreffende het Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-03-2024 Op 05-03-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-03-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Spieringweg 835
2142 ED Cruquius
Postadres Postbus 297
2130 AG Hoofddorp

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling betreffende het Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland
Archiefzorgdrager Gemeente Haarlem

Bevoegdheden

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

 1. Het Participatiebedrijf voert alle taken van de colleges met betrekking tot de Sociale werkvoorziening uit;

 2. De colleges dragen de aan hen toekomende bevoegdheden met betrekking tot de sociale werkvoorziening over aan het bestuur, met uitzondering van de beleidsmatige en verordenende taken;

 3. Het Participatiebedrijf voert taken met betrekking re-integratie voor de werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt uit

 4. Het Participatiebedrijf voert taken met betrekking tot beschut werk uit voor werkzoekenden die zijn aangewezen op werken in een beschutte werkomgeving

 5. Het Participatiebedrijf organiseert leerwerktrajecten voor jongeren zonder start- of beroepskwalificatie.

 6. Het bestuur kan besluiten dat het Participatiebedrijf ook taken uitvoert voor colleges die niet deelnemen aan de regeling. Het bestuur stelt de voorwaarden hiervoor vast.

 7. Beleidsmatige en verordenende bevoegdheden die betrekking hebben op de taken zoals genoemd in lid 3,4,5 en 6 van dit artikel worden niet overgedragen en zijn voorbehouden aan de GR deelnemende gemeenten.

 8. Het Participatiebedrijf komt met elke aan de GR deelnemende gemeente een dienstverleningsovereenkomst overeen waarin bovengenoemde taken uit artikel 3 en 4 worden geduid en uitgewerkt.

 9. Het Participatiebedrijf sluit met de opdrachtgever leerwerktrajecten een dienstverleningsovereenkomst voor de uitvoering van leerwerktrajecten voor jongeren zonder beroeps- of startkwalificatie.

 10. Het bestuur kan besluiten dat het Participatiebedrijf ook andere taken, die aan re-integratie gerelateerd zijn, uitvoert. Het bestuur stelt de voorwaarden hiervoor vast.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1986 Gemeente Bloemendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-1986 Gemeente Haarlem College van burgemeester en wethouders
01-01-1986 Gemeente Heemstede College van burgemeester en wethouders
01-01-1986 Gemeente Zandvoort College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. De regeling is getroffen ter uitvoering en behartiging van de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van

  • de sociale werkvoorziening (Wet sociale werkvoorziening)

  • re-integratie voor werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt (Participatiewet)

  • beschut werk op grond van de Participatiewet

  • leerwerktrajecten voor jongeren zonder start- of beroepskwalificatie (Wet voortijdig schoolverlaten)

 2. Het Participatiebedrijf zorgt gelet op de behartiging van de belangen zoals bedoeld in het eerste lid voor een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering van de in artikel 4 aangegeven taken.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland
Alternatieve naam Spaarne Werkt
Datum van oprichting 01-01-1986
Telefoon (023) 543 47 67 (algemeen)
Internet https://www.spaarnewerkt.nl (algemeen)
E-mail info@spaarnewerkt.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?