Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2021

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-03-2022 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 23-05-2022 Op 23-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 23-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Segeerssingel 10
4337 LG Middelburg
Postadres Postbus 8016
4330 EA Middelburg

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2021
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Zeeland
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Zeeland

Bevoegdheden

Artikel 5: Taken en bevoegdheden

 1. Ter behartiging van de in artikel 4 genoemde belangen is Veiligheidsregio Zeeland belast met de in artikel 10, 14, 15, 16 en 17 van de Wet veiligheidsregio’s genoemde taken en:

  1. het zorg dragen voor de voorbereiding op de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A als bedoeld in artikel 1 onder e van de Wet publieke gezondheid, alsmede op de bestrijding van een nieuw subtype humaan influenzavirus, waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat;

  2. het vaststellen van eisen waaraan de regionale ambulancevoorziening op grond van artikel 7 van de Tijdelijke wet ambulancezorg dient te voldoen ten aanzien van de meldkamer ambulancezorg;

  3. het adviseren van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over vaststelling of wijziging van eisen als bedoeld onder b.;

 2. Veiligheidsregio Zeeland heeft alle bevoegdheden tot regeling, bestuur en beheer die nodig zijn voor de uitvoering van de aan haar opgedragen taken;

 3. Tot deze bevoegdheden behoort het vaststellen van een verordening ten behoeve van het heffen en invorderen van rechten als bedoeld in artikel 229, eerste lid, onder b en artikel 231 van de Gemeentewet, voor zover deze door de bevoegde bestuursorganen is overgedragen;

 4. Alle bevoegdheden in het kader van deze gemeenschappelijke regeling, die niet aan een ander bestuursorgaan zijn opgedragen, behoren aan het algemeen bestuur;

 5. Veiligheidsregio Zeeland is bevoegd tot het uitvoeren van andere taken dan bedoeld in dit artikel en tot het verlenen van diensten voor één of meer deelnemende gemeenten of voor andere gemeenten, indien deze daarom verzoeken en het algemeen bestuur besluit tot het aangaan van de desbetreffende dienstverleningsovereenkomst;

 6. De uitvoering van de in het vorige lid bedoelde taken en het verlenen van diensten geschiedt op basis van een dienstverleningsovereenkomst tussen Veiligheidsregio Zeeland en de gemeente of gemeenten die het aangaat. In deze dienstverleningsovereenkomst wordt neergelegd welke prestaties Veiligheidsregio Zeeland zal leveren, de kosten die integraal bij de betreffende gemeente(n) in rekening worden gebracht en de voorwaarden voor beide partijen waaronder tot uitvoering van de taken of de dienstverlening wordt overgegaan.

Deelnemende organisaties (13)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2006 Gemeente Borsele College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Goes College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Hulst College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Kapelle College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Middelburg College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Noord-Beveland College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Reimerswaal College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Schouwen-Duiveland College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Sluis College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Terneuzen College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Tholen College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Veere College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Vlissingen College van burgemeester en wethouders

Doel

Veiligheidsregio Zeeland behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:

a. brandweerzorg;

b. rampenbestrijding en crisisbeheersing;

c. geneeskundige hulpverlening.

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (6)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Zeeland
Datum van oprichting 01-07-2006
Telefoon (0118) 42 11 00 (algemeen)
Fax (0118) 42 11 01
Internet https://www.veiligheidsregiozeeland.nl (algemeen)
https://www.veiligheidsregiozeeland.nl/contact (contact)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?