Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-04-2020 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 23-08-2022 Op 08-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 23-08-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle
Postadres Postbus 1453
8001 BL Zwolle

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder GGD IJsselland
Archiefzorgdrager GGD IJsselland
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering,
zorg en gezondheid

Bevoegdheden

Artikel 5

Ter behartiging van de in artikel 3 bedoelde belangen heeft het samenwerkingsverband, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, de volgende taken en specifieke bevoegdheden:

 1. wettelijke taken en bevoegdheden als GGD:

  1. het instellen en in standhouden van een gezondheidsdienst als bedoeld in de artikelen 14, eerste lid, en 15 van de Wet Publieke Gezondheid;

  2. de taken en bevoegdheden, die de Wet Publieke Gezondheid aangeeft voor het bestuur van de gezondheidsdienst;

  3. het houden van toezicht als bedoeld in hoofdstuk 1 afdeling 4 van de Wet Kinderopvang.

 2. taken en bevoegdheden in vrijwillige samenwerking:

  1. taken op het terrein van gemeentelijke overheidszorg, die gemeenten, collectief of afzonderlijk, aan het samenwerkingsverband opdragen met inachtneming van het bepaalde in artikel 6, leden 2 tot en met 4

  2. de bevoegdheid tot het aanwijzen van een gemeentelijk lijkschouwer als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging voor de deelnemende gemeenten.

 3. De oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, als bedoeld in artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 6

 1. GGD IJsselland voert periodiek bestuurlijk overleg met de deelnemende gemeenten omtrent de inhoud en het niveau van uitvoering van wettelijke taken, genoemd in artikel 5, lid 1. De inhoud en het niveau van de uitvoering van deze taken worden een keer per bestuursperiode vastgesteld door het algemeen bestuur en jaarlijks geactualiseerd door het dagelijks bestuur.

 2. De uitvoering van taken en bevoegdheden in vrijwillige samenwerking, bedoeld in artikel 5, lid 2,

  1. dient de behartiging van de belangen, genoemd in artikel 3;

  2. geschiedt op verzoek van de betreffende gemeente of gemeenten;

  3. wordt schriftelijk vastgelegd tussen GGD IJsselland en de betreffende gemeente of gemeenten.

 3. GGD IJsselland stemt jaarlijks met de betrokken gemeenten de uitvoering af van de taken en bevoegdheden in vrijwillige samenwerking genoemd in artikel 5, lid 2.

 4. Met betrekking tot de taken en bevoegdheden in vrijwillige samenwerking, bedoeld in de leden 2 en 3, maken GGD IJsselland en de gemeente(n) in ieder geval afspraken over:

  1. de duur en de kosten van de taakuitvoering;

  2. de opzegtermijn van de dienstverlening;

  3. de verrekening van eventuele desintegratiekosten. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de gemeente(n) die de dienstverlening voortijdig beëindigt, de kosten draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van die beëindiging en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel daarvan ondervinden.

Artikel 7

 1. In het geval een gemeente bepaalde taken en bevoegdheden, bedoeld in artikel 5, lid 1 en 2, niet aan GGD IJsselland heeft opgedragen onthouden de leden van het algemeen bestuur van deze gemeente zich van stemming over aangelegenheden die de uitoefening van deze taak en bevoegdheid door GGD IJsselland betreffen.

 2. Het in het vorige lid bepaalde is niet langer van toepassing voor een gemeente indien uitoefening door GGD IJsselland van de taak en bevoegdheid ingevolge enige wet of wettelijk voorschrift wordt voorgeschreven.

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2009 Gemeente Dalfsen College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Hardenberg College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Kampen College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Olst-Wijhe College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Ommen College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Raalte College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Staphorst College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Steenwijkerland College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Zwartewaterland College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Zwolle College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Deventer College van burgemeester en wethouders

Doel

GGD IJsselland is ingesteld voor de gezamenlijke behartiging van de belangen van deelnemende gemeenten op met name het terrein van de publieke gezondheidszorg, zulks met inachtneming van hetgeen in deze regeling nader is bepaald met betrekking tot de taken en bevoegdheden van het samenwerkingsverband.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan GGD IJsselland
Datum van oprichting 01-01-2009
Telefoon (038) 428 14 28 (algemeen)
Internet https://www.ggdijsselland.nl (algemeen)
https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/contact/contact-ggd-ijsselland-algemeen/ (contactformulier)
E-mail info@ggdijsselland.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/contact/

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?