Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 14-07-2023 Op 22-02-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 14-07-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadshuis (tijdelijk bezoekadres is Zoomstede 19)
Stadsplein 1b
3431 LZ Nieuwegein
Utrecht
Postadres Postbus 2708
3430 GC Nieuwegein

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Werk en Inkomen Lekstroom
Archiefzorgdrager Werk en Inkomen Lekstroom
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering | interne organisatie,
recht | bezwaar en klachten,
sociale zekerheid,
sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid,
werk

Bevoegdheden

Artikel 5 Taken en bevoegdheden

1.Binnen het belang en de missie van het vorige artikel verricht de dienst de daarop gerichte beleids- en uitvoerende taken voor de deelnemende gemeenten in het kader van de aan die gemeenten opgedragen of in de toekomst op te dragen taken op grond van en krachtens

a. de Participatiewet;

b. de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

c. de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

d. het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (incl. artikel 36);

e. het minimabeleid

f. artikel 1.13 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

g. de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening inclusief de afgifte van een verklaring als bedoeld in artikel 285, lid 1 onder f van de Faillissementswet;

h. de artikelen 21 en 22 van de Wet op de Lijkbezorging

2.De dienst is voorts opgedragen de volledige verantwoordelijkheid en de uitvoering van taken op grond van en krachtens nieuwe wet- en regelgeving, die in de plaats treedt of samenhangt met de in het eerste lid genoemde wetten en regelgeving.

3.De deelnemende gemeentebesturen dragen hun taken en bevoegdheden op grond van de wetten en regelingen bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel over aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam, met uitzondering van de taak en de bevoegdheid tot het vaststellen en uitvoeren van een jaarplan lokaal werkteam dat onderdeel uitmaakt van de taken en bevoegdheden als bedoeld in artikel 7, lid 1 onder a van de Participatiewet.

4.De gemeenteraden van Houten en Nieuwegein dragen in afwijking van het derde lid geen van hun verordenende bevoegdheden over.

5.Bij de uitvoering van de bevoegdheid voor het minimabeleid en de bijzondere bijstand (uitvoering van artikel 35 van de Participatiewet) geldt als randvoorwaarde dat de dienst daarbij het lokaal gemeentelijk beleid voor deze dienstverlening uitvoert.

6.Voorts is de dienst belast met:

a. de taak en bevoegdheid om te besluiten op bezwaarschriften die in het kader van de uitgeoefende taken worden ingediend;

b. de behandeling en afhandeling van klachten op basis van de door het algemeen bestuur vast te stellen klachtenregeling.

c. de voorbereidende werkzaamheden van regelingen die aan het Rijk verantwoord moeten worden ten behoeve van rijksinformatie.

7.De gemeenten kunnen de dienst belasten met de verantwoordelijkheid en de uitvoering van de taken en bevoegdheden op grond van andere dan in het eerste lid genoemde wetten en regelingen inzake de sociale zekerheid en inzake gemeentelijke sociale zorg voor zover de betreffende wetgeving en regelingen daartoe de mogelijkheid bieden.

8.De taken zoals genoemd in het eerste lid, worden zo veel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met betrokken gemeenten, het UWV-werkbedrijf en andere organisaties en instanties die belast zijn met de uitvoering van taken binnen het sociaal domein of belast zijn met de uitvoering van sociale zekerheidswetten.

9.De gemeentelijke bestuursorganen verlenen hun medewerking aan de uitvoering van besluiten die het bestuur van de dienst neemt binnen de aan het bestuur toegekende bevoegdheden.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2013 Gemeente Houten Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente IJsselstein Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente Lopik Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente Nieuwegein Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

  1. De dienst behartigt de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten ten aanzien van een klantgerichte uitvoering van de wetten waarvan de uitvoering is overgedragen aan de dienst. Dit geschiedt door middel van een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering.

  2. De dienst heeft de missie dat alle burgers in de deelnemende gemeenten die dat kunnen naar vermogen (economisch) participeren, en sociale uitsluiting, schulden en armoede voorkomen wordt. Degenen die dat nodig hebben krijgen (extra) inkomensondersteuning dan wel een rechtmatige uitkering. Deze inkomensondersteuning en/of uitkeringsafhankelijkheid is zo kort mogelijk en mensen worden hierin zo goed als mogelijk ondersteund. Daarbij gaat de dienst uit van de kracht van mensen zelf en werk boven een uitkering.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werk en Inkomen Lekstroom
Afkorting WIL
Datum van oprichting 01-01-2013
Telefoon (030) 702 23 00 (algemeen)
Internet https://www.wil-lekstroom.nl (algemeen)
E-mail info@wil-lekstroom.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?