Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 28-08-2023 Op 15-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 28-08-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Tingietersstraat 1
8601 WJ Sneek
Postadres Postbus 280
8600 AG Sneek

Algemene informatie

Citeertitel Regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Het werkvoorzieningschap Fryslân-West
Archiefzorgdrager Het werkvoorzieningschap Fryslân-West

Bevoegdheden

Artikel 4 Doelstellingen, taken en bevoegdheden

  1. Het werkvoorzieningschap heeft ten doel het op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze doen uitvoeren van taken van en voor gemeenten op het terrein van de gesubsidieerde arbeid en het adviseren van de gemeenten op het terrein van de gesubsidieerde arbeid.
  2. Ter aanvulling van het lid 1 genoemde doel voert het bestuur van het werkvoorzieningschap in ieder geval de taken en bevoegdheden uit van de colleges genoemd in de WSW binnen het werkgebied, met uitzondering van de taken en bevoegdheden genoemd in artikel 14, eerste lid WSW.
  3. Overeenkomstig het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel, dragen de colleges al hun bevoegdheden uit de WSW over aan het algemeen bestuur.
  4. Het werkvoorzieningschap houdt een werkomgeving in stand waarin personen als bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden werkzaamheden kunnen verrichten.
  5. De colleges kunnen in mandaat andere bevoegdheden aan het bestuur of het personeel van het werkvoorzieningschap opdragen. De betreffende gemeenten en het werkvoorzieningschap sluiten een dienstverleningsovereenkomst af over de voorwaarden waaronder het mandaat wordt uitgeoefend.
  6. Het algemeen bestuur is bevoegd, ten behoeve van de in dit artikel genoemde doelstellingen, een of meer rechtspersonen op te richten of deel te nemen in een of meer bestaande dan wel te vormen rechtspersonen.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2002 Gemeente Harlingen College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Súdwest-Fryslân College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente De Fryske Marren College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Waadhoeke College van burgemeester en wethouders

Doel

Het openbaar lichaam heeft ten doel het op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze doen uitvoeren van taken van en voor de deelnemende gemeenten op het terrein van de gesubsidieerde arbeid. en het adviseren van de gemeenten op het terrein van de gesubsidieerde arbeid.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Het werkvoorzieningschap Fryslân-West
Datum van oprichting 01-01-2002
Telefoon (0515) 48 49 99 (algemeen)
Internet https://www.empatec.nl/ (algemeen)
E-mail secretariaat@grfryslanwest.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.empatec.nl/over-empatec/algemeen-bestuur/

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?