Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Regeling Streekarchief Midden-Holland

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 29-07-2021 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 30-05-2024 Op 30-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 30-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Klein Amerika 20
2806 CA Gouda

Algemene informatie

Citeertitel Regeling Streekarchief Midden-Holland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Streekarchief Midden-Holland

Bevoegdheden

Artikel 4

 1. Het streekarchief heeft tot doel de uitvoering van de gemeentelijke taken in het kader van de Archiefwet.

 2. In het kader van deze taakopdracht draagt het Streekarchief zorg voor o.a.:

  1. de aanstelling van een streekarchivaris, die voor de deelnemende gemeenten geldt als de gemeentearchivaris, als bedoeld in art. 32 van de Archiefwet;

  2. het in standhouden van een archiefbewaarplaats als bedoeld in art. 31 van de Archiefwet;

  3. het beheer van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden;

  4. het toezicht op het beheer van nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden, die nog bij de deelnemende gemeente berusten;

  5. integraal digitaal informatiebeheer (duurzaamheid, betrouwbaarheid en veiligheid) i.s.m. de deelnemers;

  6. de inrichting en het beheer van een studiezaal ter raadpleging van archiefbescheiden;

  7. het (interactief) betrekken van diverse publieksgroepen en (werk)gemeenschappen bij de lokale en regionale geschiedbeoefening en archiefbeheer;

  8. de mogelijkheid van hergebruik van informatie (open data) en inbedding van de (digitale) collectie in externe platforms.

 3. De per gemeente te verrichten werkzaamheden worden jaarlijks vastgelegd in een werkprogramma, waarin opgenomen:

  1. een basispakket, bestaande uit algemene collectieve taken en standaardtaken, gekoppeld aan het aantal strekkende meters dat is overgedragen;

  2. taken op verzoek, die uitdrukkelijk niet voor alle gemeenten worden uitgevoerd.

 4. Ten behoeve van een adequate voorbereiding en uitvoering van de hiervoor bedoelde taken zijn aan het streekarchief bevoegdheden van regeling en bestuur inzake de eigen huishouding, toegekend binnen de grens van artikel 30 van de Wgr.

 5. Aan het streekarchief is, ten behoeve van de in het eerste lid genoemde doelstelling, de bevoegdheid toegekend een of meer rechtspersonen op te richten en/ of deel te nemen in een of meer bestaande dan wel te vormen rechtspersonen.

 6. Wanneer het streekarchief overgaat tot het oprichten van een rechtspersoon, zoals bedoeld in het vorige lid, treedt het algemeen bestuur tevens op als algemene vergadering van aandeelhouders, c.q. als stichtingsbestuur.

 7. Het streekarchief kan taken en opdrachten, anders dan bedoeld in het eerste lid, uitvoeren voor één of meerdere deelnemende gemeenten of derden als deze daarom verzoeken en voor zover:

  1. deze redelijkerwijs aansluiten bij de in het eerste lid genoemde taken en doelstelling en deze de daar genoemde taken en doelstelling niet belemmeren;

  2. deze worden uitgeoefend tegen minimaal kostendekkende tarieven;

  3. van de opdrachtgever een bijdrage wordt verlangd in alle kosten van het aangaan dan wel beëindigen van de taken;

  4. van de opdrachtgever wordt verlangd dat hij zich verbindt de taken af te nemen gedurende een minimumperiode, al dan niet met een nader te bepalen opzegtermijn.

 8. De taken en opdrachten, bedoeld in het zevende lid, worden slechts op basis van een daaraan ten grondslag liggende tussen het openbaar lichaam en de opdrachtgever gesloten overeenkomst uitgevoerd.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2005 Gemeente Gouda College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2005 Gemeente Krimpen aan den IJssel College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2005 Gemeente Krimpenerwaard College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2005 Gemeente Waddinxveen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2005 Gemeente Zuidplas College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het streekarchief heeft tot doel de uitvoering van de gemeentelijke taken in het kader van de Archiefwet.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Streekarchief Midden-Holland
Afkorting SAMH
Datum van oprichting 01-01-2005
Telefoon (0182) 52 18 21 (algemeen)
Internet https://www.samh.nl (algemeen)
E-mail info@samh.nl (algemeen)
Contactpagina https://samh.nl/contact-en-bezoek

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?