Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 22-07-2017 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 15-04-2024 Op 15-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 15-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Limburglaan 10
6229 GA Maastricht
Postadres Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder RUD Zuid-Limburg
Archiefzorgdrager RUD Zuid-Limburg
Beleidsterreinen economie | energie,
natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | bodem,
natuur en milieu | geluid,
natuur en milieu | lucht,
natuur en milieu | natuur- en landschapsbeheer,
natuur en milieu | stoffen,
natuur en milieu | water,
openbare orde en veiligheid,
organisatie en bedrijfsvoering,
ruimte en infrastructuur | netwerken,
ruimte en infrastructuur | ruimtelijke ordening,
ruimte en infrastructuur | waterbeheer,
wonen | bouwen en verbouwen

Bevoegdheden

Artikel 22 Bevoegdheden Algemeen Bestuur

 1. Met betrekking tot de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het openbaar lichaam berust bij het algemeen bestuur alle bevoegdheid, die niet bij of krachtens deze regeling aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter is opgedragen of gedelegeerd.

 2. Naast de uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van het in deze regeling bepaalde, is het algemeen bestuur in ieder geval belast met en bevoegd tot:

  1. Het doen van voorstellen aan de deelnemers omtrent toetreding tot, uittreding uit, wijziging van of opheffing van de regeling;

  2. Het aangaan van geldleningen en van rekening-courantovereenkomsten;

  3. Het uitlenen van gelden en het waarborgen van geldleningen door anderen aan te gaan;

  4. Het doen van uitgaven voordat de begroting of begrotingswijziging, waarbij deze uitgaven zijn geraamd, is goedgekeurd;

  5. Het aanwijzen van de accountant.

 3. Het algemeen bestuur besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.4. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden en provinciale staten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis te brengen aan het algemeen bestuur.5. Het algemeen bestuur is bevoegd tot het mede treffen van en tot het deelnemen aan een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de artikelen 93 en 96 van de Wet. Artikel 95 en 98 van de Wet zijn van overeenkomstige toepassing op deze bevoegdheden.

Artikel 23 Bevoegdheden Dagelijks Bestuur

 1. Het dagelijks bestuur is in ieder geval bevoegd:

  1. het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam te voeren, waaronder het toezicht op het beheren van de financiën en de eigendommen van het openbaar lichaam;

  2. beslissingen van het algemeen bestuur voor te bereiden en uit te voeren;

  3. regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam;

  4. ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan;

  5. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van het openbaar lichaam te besluiten, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 55a van de Wet;

  6. te besluiten namens het openbaar lichaam,, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

 2. Het dagelijks bestuur neemt, ook alvorens is besloten tot het voeren van een rechtsgeding, alle conservatoire maatregelen en doet wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit.

Deelnemende organisaties (17)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2013 Gemeente Beek College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Brunssum College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Eijsden-Margraten College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Gulpen-Wittem College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Heerlen College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Kerkrade College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Landgraaf College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Maastricht College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Meerssen College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Simpelveld College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Sittard-Geleen College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Stein College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Vaals College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Valkenburg aan de Geul College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Voerendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Provincie Limburg Gedeputeerde staten
01-01-2019 Gemeente Beekdaelen College van burgemeester en wethouders

Doel

Het openbaar lichaam is ingesteld ter behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van de uitvoering van taken van vergunningverlening, toezicht op en handhaving van het omgevingsrecht.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan RUD Zuid-Limburg
Alternatieve naam Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg
Afkorting RUD
Datum van oprichting 01-01-2013
Telefoon (043) 389 73 30 (algemeen)
Fax (043) 389 78 11
Internet http://www.rudzuidlimburg.nl (algemeen)
E-mail info@rudzl.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?