Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Bergerweg 1
1815 AC Alkmaar
Postadres Bergerweg 1
1815 AC Alkmaar

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Archiefzorgdrager Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Bevoegdheden

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

  1. Ter verwezenlijking van het doel worden in ieder geval, met inachtneming van het bepaalde in wettelijke voorschriften en deze regeling, de in artikel 5 genoemde taken verricht.

  2. Het RHC Alkmaar heeft de bevoegdheid om, in het belang van het in artikel 3 gestelde doel, deel te nemen aan gemeenschappelijke regelingen en privaatrechtelijke rechtspersonen op te richten.

  3. Het RHC Alkmaar is in het kader van de doelstelling bevoegd tot het op verzoek van één of meerdere deelnemers en/of derden verrichten van diensten.

  4. Een besluit tot dienstverlening als bedoeld in lid 3 vermeldt tenminste de wijze van kostenverrekening en de overige voorwaarden.

Artikel 5

Het RHC Alkmaar heeft tot taak het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in de Archiefwet 1995:

  • de zorg voor en het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van de deelnemers (artikel 30 Archiefwet 1995);;

  • het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht (artikel 32 Archiefwet 1995);

  • het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis.

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2003 Gemeente Alkmaar Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-07-2003 Gemeente Bergen NH Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-07-2003 Gemeente Castricum Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-07-2003 Gemeente Den Helder Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-07-2003 Gemeente Heerhugowaard Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-07-2003 Gemeente Heiloo Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-07-2003 Gemeente Hollands Kroon Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-07-2003 Gemeente Langedijk Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-07-2003 Gemeente Schagen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Texel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders

Doel

Doel van het RHC Alkmaar is het in het samenwerkingsgebied vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historisch bronnenmateriaal en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor een breed publiek.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Afkorting RHC Alkmaar
Datum van oprichting 01-07-2003
Telefoon (072) 850 82 00 (algemeen)
Internet https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl (algemeen)
E-mail info@archiefalkmaar.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/over-ons/contact

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?