Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 29-06-2022 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 26-08-2022 Op 29-03-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 26-08-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Bergerweg 1
1815 AC Alkmaar
Postadres Bergerweg 1
1815 AC Alkmaar

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Archiefzorgdrager Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Bevoegdheden

Artikel 5 Bevoegdheden

 1. Aan het bestuur van het RHC Alkmaar worden, ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen en ter verwezenlijking van de in artikel 4 omschreven taken alle bevoegdheden van regeling en bestuur toegekend die ingevolge de Archiefwet 1995 aan de deelnemers toebehoren evenals alle bevoegdheden van regeling en bestuur voortvloeiende uit de Wgr en de Gemeentewet, een en ander met inachtneming van de beperkingen daarin gesteld en voorts met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald.

 2. Onder de in het eerste lid overgedragen bevoegdheden worden in ieder geval verstaan:

  1. de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 17, 18, 19, 20, 31 en 32, eerste en derde lid, van de Archiefwet 1995;

  2. de bevoegdheid van het college om op grond van artikel 32 lid 3, van de Archiefwet 1995 de gemeentearchivaris aan te wijzen. De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van gemeentearchivaris geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende ambtenaar;

  3. het adviseren en het doen van voorstellen aan de colleges van de deelnemende gemeenten over de taken en bevoegdheden, die door de colleges worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweede lid, 30 en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995.

 3. Het algemeen bestuur van het RHC Alkmaar is bevoegd tot het oprichten van of deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen alsmede deel te nemen aan gemeenschappelijke regelingen voor zover dit past binnen het in artikel 3 gestelde belang en doel.

 4. Het algemeen bestuur van het RHC Alkmaar is bevoegd, in het kader van het bepaalde in artikel 3, tot het op verzoek van één of meerdere deelnemers en/of derden verrichten van diensten.

 5. Een besluit tot dienstverlening als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, vermeldt ten minste de wijze van kostenverdeling en overige voorwaarden.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2003 Gemeente Alkmaar College van burgemeester en wethouders
01-07-2003 Gemeente Bergen NH College van burgemeester en wethouders
01-07-2003 Gemeente Castricum College van burgemeester en wethouders
01-07-2003 Gemeente Den Helder College van burgemeester en wethouders
01-07-2003 Gemeente Heiloo College van burgemeester en wethouders
01-07-2003 Gemeente Hollands Kroon College van burgemeester en wethouders
01-07-2003 Gemeente Schagen College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Texel College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Dijk en Waard College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. De regeling is getroffen met het doel de belangen van de deelnemers in het samenwerkingsgebied bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten en dergelijke die berusten in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van de deelnemers in gezamenlijkheid te behartigen alsmede het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historische bronnen welke door haar op een zo actief mogelijke wijze beschikbaar wordt gesteld voor een breed publiek.

 2. Het RHC Alkmaar is mede getroffen met het doel diensten aan derden te leveren ten aanzien van het beheer van archiefbescheiden en collecties. Deze dienstverlening zal in een overeenkomst worden vastgelegd.

 3. De colleges kunnen gezamenlijk algemene aanwijzingen geven omtrent de wijze waarop het RHC Alkmaar de belangen, in het eerste lid, behartigt.

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Afkorting RHC Alkmaar
Datum van oprichting 01-07-2003
Telefoon (072) 850 82 00 (algemeen)
Internet https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl (algemeen)
E-mail info@archiefalkmaar.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/over-ons/contact

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?