Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Ombudsman Metropool Amsterdam

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam
Noord-Holland
Postadres Postbus 2119
1000 CC Amsterdam

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling ombudsman metropool Amsterdam
Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijk orgaan
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Ombudsman Metropool Amsterdam
Archiefzorgdrager Gemeente Amsterdam

Bevoegdheden

Toelichting bij artikel 8 Bureau van de ombudsman

Het bureau van de ombudsman is gevestigd in de gemeente Amsterdam en staat onder leiding van de ombudsman. De ambtenaren van het bureau worden aangesteld in dienst van de Gemeente Amsterdam.

De Gemeentewet schrijft voor dat de ambtenaren van het bureau door het college moeten worden benoemd op voordracht van de ombudsman. In een apart besluit worden rechtspositionele bevoegdheden die het college van Amsterdam heeft ten aanzien van de ambtenaren van het bureau, gemandateerd aan de ombudsman. De ambtenaren van het bureau zijn verder uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de ombudsman. Het college mag bovendien aan deze ambtenaren geen andere werkzaamheden opdragen.

De personeelsregeling van de gemeente Amsterdam (PGA) is rechtstreeks van toepassing op de ambtenaren werkzaam bij de ombudsman. Wanneer de PGA wordt gewijzigd, dan zijn deze wijzigingen automatisch van toepassing op deze groep medewerkers.

Voor wat betreft de overige bedrijfsvoeringsaspecten die het bureau van de ombudsman aangaan, geldt dat de ombudsman verschillende bevoegdheden van het college verkrijgt op basis van (onder)mandaat, -volmacht en - machtiging. Hierover wordt een apart bevoegdhedenbesluit genomen. Bij de uitoefening van die bevoegdheden is de ombudsman gehouden aan de gemeentebrede spelregels voor zover deze niet de onafhankelijke positie van de ombudsman schaden.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2014 Gemeente Almere Gemeenteraad
01-01-2014 Gemeente Amsterdam Gemeenteraad
01-01-2014 Gemeente Diemen Gemeenteraad
01-01-2014 Gemeente Landsmeer Gemeenteraad
01-01-2014 Gemeente Waterland Gemeenteraad
01-01-2014 Gemeente Zaanstad Gemeenteraad
01-01-2014 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Algemeen bestuur
01-01-2014 Vervoerregio Amsterdam Algemeen bestuur
01-01-2017 Gemeente Amstelveen Gemeenteraad

Doel

Deze regeling is aangegaan om op een effectieve en efficiënte wijze vorm en inhoud te geven aan de door de Gemeentewet aan de raad gegeven mogelijkheid om voor de behandeling van verzoekschriften een gezamenlijke ombudsman in te stellen.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (6)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Ombudsman Metropool Amsterdam
Datum van oprichting 01-01-2014
Telefoon (020) 625 99 99 (algemeen)
Internet https://www.ombudsmanmetropool.nl (algemeen)
E-mail info@ombudsmanmetropool.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.ombudsmanmetropool.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?