Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Ambachtsstraat 1E
3371 XA Hardinxveld-Giessendam
Postadres Ambachtsstraat 1E
3371 XA Hardinxveld-Giessendam

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Bureau Openbare Verlichting
Archiefzorgdrager Bureau Openbare Verlichting

Bevoegdheden

Artikel 5

  1. De Colleges dragen ter uitvoering van de in artikel 3, eerste en tweede lid genoemde belangen en taken en de daarmee samenhangende wetten, regelingen en praktijkrichtlijnen, hun daarmee verband houdende bevoegdheden die zij als wegbeheerder hebben op grond van de Wegenwet, en hun daarmee verband houdende bevoegdheden krachtens artikel 160 lid 1 onder a, b, e en f Gemeentewet, - mede ter voorkoming van aansprakelijkheid op grond van het Burgerlijk Wetboek - over aan het Bestuur van het Bureau Openbare Verlichting.

  2. Na besluitvorming ten aanzien van de in artikel 3, vierde lid genoemde belangen en taken dragen de Colleges de in het eerste lid genoemde bevoegdheden eveneens over aan het Bestuur van het Bureau Openbare Verlichting.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2012 Gemeente Gorinchem College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Hardinxveld-Giessendam College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Krimpenerwaard College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Papendrecht College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Molenlanden College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Vijfheerenlanden College van burgemeester en wethouders

Doel

Het Bestuur van het Bureau Openbare Verlichting behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de gemeenten op het gebied van het beheren en in stand houden van de openbare verlichting van de gemeenten. Het draagt zorg voor een zo doelmatig mogelijke uitvoering van taken en uitoefening van bevoegdheden op het voornoemde terrein.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Bureau Openbare Verlichting
Datum van oprichting 01-01-2012
Telefoon (0184) 63 07 08 (algemeen)
Internet https://www.bureau-ovl.nl (algemeen)
https://www.bureau-ovl.nl/contact.html (contactformulier)
E-mail administratie@bureau-ovl.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.bureau-ovl.nl/contact.html

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?