Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Beheerskantoor
Noorderlaaik 1
1511 BX Oostzaan
Noord-Holland
Postadres Postbus 2571
2002 RB Haarlem

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Recreatieschap Twiske-Waterland
Archiefzorgdrager Recreatieschap Twiske-Waterland
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | recreatie,
organisatie en bedrijfsvoering

Bevoegdheden

Artikel 3.2 Ter verwezenlijking van de in artikel 2 genoemde doelen worden aan het bestuur van het recreatieschap de volgende bevoegdheden toegekend: a. het vaststellen van verordeningen, op overtreding waarvan een geldboete van de tweede categorie kan worden gesteld. b. Het uitoefenen van de gemeentelijke bevoegdheden, ingevolge artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht (ongeklede recreatie), indien en voor zover het algemeen bestuur heeft verklaard daartoe over te gaan. c. Het uitoefenen van de bevoegdheid van burgemeester en wethouders, als bedoeld in artikel 8.2, eerste lid van de Wet milieubeheer voor wat betreft het gestelde in bijlage I, categorie 19, sub g, onder 1 van het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit Milieubeheer (gemotoriseerde modelvliegtuigen, vaartuigen, voertuigen) indien en voor zover het algemeen bestuur heeft verklaard daartoe over te gaan. d. Het uitoefenen van de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang zoals bedoeld in artikel 125 van de Gemeentewet en artikel 122 van de Provinciewet indien en voor zover de toepassing van bestuursdwang dient tot handhaving van door het bestuur van het recreatieschap vastgestelde regels.

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2012 Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2012 Gemeente Beemster College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2012 Gemeente Edam-Volendam College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2012 Gemeente Landsmeer College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2012 Gemeente Oostzaan College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2012 Gemeente Purmerend College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2012 Gemeente Waterland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2012 Gemeente Wormerland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2012 Gemeente Zaanstad College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2012 Provincie Noord-Holland Gedeputeerde staten,
Provinciale staten

Doel

Deze regeling heeft ten doel binnen een gebied, als aangegeven op de bij deze regeling behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening: a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling in de openluchtrecreatie; b. in samenhang met het vorenstaande tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu c. het tot stand brengen en duurzaam in stand houden van het specifiek en gedifferentieerde karakter van het landschap door bescherming, ontwikkeling en consolidatie van de waarden die het in zich draagt.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Recreatieschap Twiske-Waterland
Datum van oprichting 01-01-2012
Telefoon (075) 684 43 38 (algemeen)
Internet https://www.twiske-waterland.nl (algemeen)
E-mail info@twiske-waterland.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.twiske-waterland.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?