Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Súdwest-Fryslân (Súdwest-Fryslân)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 28-04-2023 Op 28-04-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 28-04-2023 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2011 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Marktstraat 15
8601 CR SNEEK
Fryslân
Postadres Postbus 10000
8600 HA SNEEK

Contactgegevens

Telefoon (0515) 48 90 00 (algemeen)
Internet http://www.sudwestfryslan.nl (algemeen)
E-mail info@gemeentesudwestfryslan.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Súdwest-Fryslân

Geografische informatie

Oppervlakte 34,04 km2
Aantal inwoners 90883
Inwoners per km2 2669
Bevat plaatsen Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, Ijlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kubaard, Loenga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum FR, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega Sudwest-Fryslan, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahus, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich

Functies

Burgemeester Mw. mr. drs. J.A. de Vries (PvdA)
Fractievoorzitter Mw. S. Joustra (CDA),
Mw. G. Horjus-Vos (ChristenUnie),
Dhr. L.M. Adema (D66),
Dhr. T.A. Bouwhuis (FNP),
Dhr. H.J. Jellema (Forum voor Democratie),
Dhr. P. Walinga (Gemeentebelangen-Totaal Lokaal),
Mw. I. Koopmans-Douma (GroenLinks),
Dhr. P. Greidanus (NIEUW SOCIAAL),
Mw. M. Roskam (PvdA),
Dhr. C.H. Riezebos (Volkspartij in Nederlands Belang),
Mw. D.B. Kruit (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. K. Strijker
Locoburgemeester Mw. M. Poelman (PvdA)
Raadsgriffier Mw. G.W. Stegenga
Raadslid Mw. U. Attema-de Groot (CDA),
Dhr. J.W. de Boer (CDA),
Dhr. A.D. Doedel (CDA),
Mw. S. Joustra (CDA),
Dhr. H. Ketelaar (CDA),
Dhr. T. de Vries (CDA),
Dhr. B. van der Werf (CDA),
Mw. G. Horjus-Vos (ChristenUnie),
Dhr. L.M. Adema (D66),
Mw. M. de Vries (D66),
Mw. C.J. Bergstra-Veldhuis (FNP),
Dhr. D.J.F. Blom (FNP),
Dhr. T.A. Bouwhuis (FNP),
Mw. T.G. Hoekstra-Vleer (FNP),
Dhr. R.J. van der Leij (FNP),
Mw. J. Ruiter-Postma (FNP),
Dhr. H.J. Jellema (Forum voor Democratie),
Dhr. S.A. Hettinga (Gemeentebelangen-Totaal Lokaal),
Mw. C. van der Hoek (Gemeentebelangen-Totaal Lokaal),
Dhr. P. Walinga (Gemeentebelangen-Totaal Lokaal),
Dhr. E. Cnossen (GroenLinks),
Mw. I. Koopmans-Douma (GroenLinks),
Mw. J.L. Engelmoer-Leeuwen (NIEUW SOCIAAL),
Dhr. P. Greidanus (NIEUW SOCIAAL),
Mw. A. Bouwhuis-Harkema (PvdA),
Dhr. J. Feenstra (PvdA),
Dhr. B. de Jong (PvdA),
Mw. M. Roskam (PvdA),
Dhr. P.J. Scholtanus (PvdA),
Mw. P. van der Veer (PvdA),
Mw. P. van der Veer (PvdA),
Dhr. P. Visser (PvdA),
Dhr. S.L. Hottentot (Volkspartij in Nederlands Belang),
Dhr. C.H. Riezebos (Volkspartij in Nederlands Belang),
Mw. D.B. Kruit (VVD),
Dhr. M.W.J.M. de Man (VVD),
Dhr. S. de Witte (VVD)
Wethouder Mw. P.B. van den Akker (CDA),
Dhr. B. Dam (CDA),
Dhr. H. de Boer (FNP),
Mw. M. Poelman (PvdA),
Dhr. M. Rietman (PvdA)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Raad (37 zetels)

Partij Aantal zetels
PvdA 8
CDA 7
FNP 6
Gemeentebelangen-Totaal Lokaal 3
VVD 3
NIEUW SOCIAAL 2
D66 2
GroenLinks 2
Volkspartij in Nederlands Belang 2
ChristenUnie 1
Forum voor Democratie 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm1900
KVK-nummer 51791811

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?