Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 23-08-2019 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 17-02-2021 Op 22-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 17-02-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Beheerskantoor
Lagendijk 33
1911 MT Uitgeest
Noord-Holland
Postadres Postbus 2571
2002 RB Haarlem

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Archiefzorgdrager Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | recreatie,
natuur en milieu | water,
verkeer | scheepvaart

Bevoegdheden

Artikel 3.1

Aan het recreatieschap worden ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen/doelen en ter verwezenlijking van de in artikel 4 omschreven taken de volgende bevoegdheden toegekend:

a. besluiten tot het oprichten van en deelnemen in rechtspersonen, voor zover dit past binnen het in artikel 3 gestelde belang;

b. besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 4, tweede lid.

c. besluiten tot het aangaan van overeenkomsten met derden, niet zijnde deelnemers aan de regeling, tot het verrichten van adviserende, ondersteunde en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van natuur en recreatie, voor zover dit past binnen de in artikel 3 gestelde belangen/doelen.

d. het vaststellen van verordeningen, al dan niet door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven, strekkende tot de uitoefening van de belangen en de taken van het recreatieschap, met in achtneming van het bepaalde in artikel 156, tweede en derde lid van de Gemeentewet en artikel 152, tweede en derde lid van de Provinciewet;

e. het vaststellen van een legesverordening;

f. het uitoefenen van de gemeentelijke bevoegdheden, ingevolge artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht;

g. het uitoefenen van de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders, als bedoeld in artikel 2.1 en onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor wat betreft het gestelde in Bijlage I, onderdeel C, categorie 19, onder 19.1, onder g en ten eerste van het Besluit omgevingsrecht.

h. het sluiten van een overeenkomst met een uitvoeringsorganisatie ter uitvoering van taken die op grond van deze regeling aan het openbaar lichaam zijn opgedragen.

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-04-1973 Gemeente Alkmaar College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-1973 Gemeente Beverwijk College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-1973 Gemeente Castricum College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-1973 Gemeente Heemskerk College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-1973 Gemeente Heiloo College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-1973 Gemeente Uitgeest College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-1973 Gemeente Zaanstad College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-1973 Provincie Noord-Holland Gedeputeerde staten,
Provinciale staten

Doel

Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie en watersport, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen en onderhouden van een landschap ten behoeve van het hiervoor gestelde.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (5)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Afkorting RAUM
Datum van oprichting 01-01-2002
Telefoon (0251) 31 14 10 (algemeen)
Internet http://www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl/ (algemeen)
E-mail info@alkmaarder-enuitgeestermeer.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?