Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Eise Eisingastraat 8
8801 KE Franeker
Postadres Postbus 4
8800 AA Franeker

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Archiefzorgdrager Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Beleidsterreinen sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid,
sociale zekerheid | gezin en kinderen,
sociale zekerheid | ouderen

Bevoegdheden

Zie artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1999 Gemeente Harlingen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1999 Gemeente Vlieland College van burgemeester en wethouders,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2005 Gemeente Terschelling College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2018 Gemeente Waadhoeke College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

De Dienst heeft als doel het (doen) uitvoeren van taken van de deelnemende gemeenten op de terreinen van sociale zekerheid, maatschappelijke zorg, jeugdzorg en gesubsidieerde arbeid, voor zover een gemeente op één van deze terreinen geen uitdrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt. Voor zover een gemeente een dergelijk voorbehoud heeft gemaakt wordt dit opgenomen in een bijlage bij deze regeling.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Alternatieve naam De Dienst Noardwest Fryslân
Datum van oprichting 01-01-1999
Telefoon (0517) 38 02 00 (algemeen)
Internet https://www.sozawe-nw-fryslan.nl (algemeen)
https://www.sozawe-nw-fryslan.nl/contact (contactformulier)
E-mail contact@sozawe-nw-fryslan.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.sozawe-nw-fryslan.nl/de-dienst/contact

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?