Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2022

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-02-2022 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 06-02-2024 Op 23-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 06-02-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Eise Eisingastraat 8
8801 KE Franeker
Postadres Postbus 4
8800 AA Franeker

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2022
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Archiefzorgdrager Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Beleidsterreinen sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid,
sociale zekerheid | gezin en kinderen,
sociale zekerheid | ouderen

Bevoegdheden

Artikel 4: Taken en bevoegdheden

  1. Ter uitvoering van het in artikel 3 van de regeling genoemde belang, dragen de colleges aan het bestuur alle taken over die aan de colleges toekomen op grond van de wetten.

  2. In afwijking van lid 1 behoren het vaststellen en evalueren van beleid op basis van de wetten niet tot de overgedragen taken.

  3. De colleges doen mededeling aan het bestuur van alle relevante informatie die voor de uitvoering van dit artikel van belang is.

  4. De Dienst zal de uitvoering van de in de vorige leden van dit artikel omschreven taken zoveel als mogelijk verrichten met andere instanties die (mede) belast zijn met de uitvoering van de wet- en regelgeving op de terreinen van de sociale zekerheid, maatschappelijke zorg en gesubsidieerde arbeid.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1999 Gemeente Harlingen College van burgemeester en wethouders
01-01-1999 Gemeente Vlieland College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Terschelling College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Waadhoeke College van burgemeester en wethouders

Doel

De Dienst behartigt de belangen van de colleges met betrekking tot sturing en beheersing van ondersteunende processen en uitvoeringstaken op het gebied van de wetten, voor zover die zijn opgedragen aan de colleges en voor zover de colleges die belangen voor wat betreft ondersteunende processen en uitvoeringstaken hebben op- of overgedragen aan de Dienst.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Alternatieve naam De Dienst Noardwest Fryslân
Datum van oprichting 01-01-1999
Telefoon (0517) 38 02 00 (algemeen)
Internet https://www.sozawe-nw-fryslan.nl (algemeen)
https://www.sozawe-nw-fryslan.nl/contact (contactformulier)
E-mail contact@sozawe-nw-fryslan.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.sozawe-nw-fryslan.nl/de-dienst/contact

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?