Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Eise Eisingastraat 8
8801 KE Franeker
Postadres Postbus 4
8800 AA Franeker

Algemene informatie

Citeertitel De gewijzigde gemeenschappelijke regeling van de Dienst Noardwest Fryslân
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Archiefzorgdrager Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Beleidsterreinen sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid,
sociale zekerheid | gezin en kinderen,
sociale zekerheid | ouderen

Bevoegdheden

Artikel 4: Taken en bevoegdheden

 1. Ter uitvoering van het in artikel 3 van de regeling genoemde belang, dragen de colleges van de deelnemende gemeenten aan de dienst alle ondersteunende en uitvoerende taken op die aan de colleges toekomen op grond van de wetten, met inachtneming van het bepaalde in de leden 2-13 van dit artikel.

 2. Tot de uitvoerende taken horen niet:

  • het vaststellen van de begroting voor het sociaal domein;

  • het vaststellen van beleid op basis van de wetten;

  • Het evalueren van beleid;

  • De uitvoering van de toegang tot Jeugdwet- en maatwerkvoorzieningen op basis van de Wet Maatschappelijke ondersteuning.

 3. De colleges dragen de uitvoering van de Participatiewet, en het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen over aan de dienst voor welke uitvoering het bestuur volledig verantwoordelijk is, met in achtneming van lid 2;

 4. De deelnemende colleges mandateren aan het bestuur de bevoegdheid tot ondertekening van besluiten ter uitvoering van alle andere wetten als bedoeld in artikel 1 onder a.

 5. Het bestuur is bevoegd voor de uitvoering van de taken als bedoeld in lid 4 ondermandaat te verlenen aan de directeur of aan andere medewerkers van de dienst;

 6. Het bestuur houdt een overzicht bij van de besluiten die zij neemt ter uitvoering van het mandaat als bedoeld in lid 4 van dit artikel;

 7. Het bestuur bereidt de besluitvorming op bezwaar en (hoger) beroep voor.

 8. Voor zover het gaat om bezwaren die betrekking hebben op de wetten die de dienst in mandaat ondertekent (lid 4), beslist het betrokken college.

 9. De deelnemende gemeenten doen mededeling aan de dienst van bij hen in voorbereiding zijnde besluiten, maatregelen, plannen en beleid die voor de uitvoering van dit artikel van belang is.

 10. De dienst zal de uitvoering van de in de vorige leden van dit artikel omschreven taken zoveel als mogelijk verrichten met andere instanties die (mede) belast zijn met de uitvoering van de wet- en regelgeving op de terreinen van de sociale zekerheid, maatschappelijke zorg en gesubsidieerde arbeid.

 11. De dienst voert rechtmatigheidscontroles uit voor de wetten genoemd in artikel 1 onder a en rapporteert en adviseert daarover aan de colleges van de deelnemende gemeenten.

 12. De dienst bereidt de besluitvorming voor met betrekking tot de afhandeling van klachten en verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur voor zover het betreft de in het kader van de in de vorige leden van dit artikel omschreven taken.

 13. De dienst past de Algemene Verordening Gegevensbescherming toe.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1999 Gemeente Harlingen College van burgemeester en wethouders,
College van burgemeester en wethouders
01-01-1999 Gemeente Vlieland College van burgemeester en wethouders,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Terschelling College van burgemeester en wethouders,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Waadhoeke College van burgemeester en wethouders,
College van burgemeester en wethouders

Doel

De dienst behartigt de belangen van de colleges met betrekking tot de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken op het gebied van de wetten, voor zover die zijn opgedragen aan de colleges en voor zover de colleges die belangen voor wat betreft ondersteunende processen en voor uitvoeringstaken hebben op- of overgedragen aan de dienst.

Grondslagen (11)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (9)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Alternatieve naam De Dienst Noardwest Fryslân
Datum van oprichting 01-01-1999
Telefoon (0517) 38 02 00 (algemeen)
Internet https://www.sozawe-nw-fryslan.nl (algemeen)
https://www.sozawe-nw-fryslan.nl/contact (contactformulier)
E-mail contact@sozawe-nw-fryslan.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.sozawe-nw-fryslan.nl/de-dienst/contact

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?