Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Provinciehuis
Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle
Postadres Postbus 1242
8001 BE Zwolle

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Shared Service Centrum ONS
Archiefzorgdrager Shared Service Centrum ONS

Bevoegdheden

Artikel 9 Bevoegdheden bestuur

 1. Het bestuur heeft alle bevoegdheden die het bij of krachtens de wet en deze regeling toekomt.

 2. Tot de taken en bevoegdheden van het bestuur behoren in ieder geval:

  1. het vaststellen en wijzigen van een bijdragebesluit waarin de verrekensystematiek, die in beginsel is gebaseerd op betaling voor afname, wordt vastgelegd op basis waarvan de financiële bijdragen van de deelnemers voor de uitvoering van de taken, en onderverdeeld in standaard werk, meerwerk en maatwerk worden bepaald. Het bestuur besluit daarover met een meerderheid van ten minste 75% van de stemmen;

  2. het opstellen van een model dienstverleningsovereenkomst voor de afname van diensten;

  3. het vaststellen en wijzigen van de interne en organisatorische kaders van de bedrijfsvoeringsorganisatie;

  4. het behartigen van de belangen van de bedrijfsvoeringsorganisatie bij andere overheden, instellingen, bedrijven of personen waarmee contact voor de bedrijfsvoeringsorganisatie van belang is;

  5. het houden van toezicht op het functioneren van de bedrijfsvoeringsorganisatie;

  6. het nemen van conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit;

  7. het nemen van besluiten tot oprichting van en deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, de raden en staten gehoord.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2018 Gemeente Kampen College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Zwolle College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Provincie Overijssel Gedeputeerde staten
01-01-2020 Gemeente Dalfsen College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente Westerveld College van burgemeester en wethouders

Doel

Het doel van deze regeling is om door middel van samenwerking op bedrijfsvoeringsgebieden kwaliteits-, schaal- en efficiëntievoordelen te behalen waardoor de deelnemers beter in staat zijn zich te focussen op hun kerntaken.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Shared Service Centrum ONS
Afkorting ONS
Datum van oprichting 01-01-2018
Telefoon (038) 498 22 32 (algemeen)
Internet https://www.ssc-ons.nl (algemeen)
E-mail secretariaat@ssc-ons.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.ssc-ons.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (5)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?